Sprawdzasz tag

świat książki

Ekranizacje

Ekranizacja książki Azyl. Opowieść o Żydach ukrywanych w warszawskim zoo z pierwszym zwiastunem

azyl-opowiesc-o-zydach-ukrywanych-w-warszawskim-zoo

The Zookeeper’s wife” to adap­ta­cja powie­ści opar­tej na praw­dzi­wej histo­rii, która roze­grała się w Pol­sce w cza­sie II wojny świa­to­wej. Boha­te­rami opo­wie­ści są Jan i Anto­nina Żabiń­scy, któ­rzy stwo­rzyli war­szaw­skie ZOO i na jego tere­nie, a także w klat­kach po zabi­tych zwie­rzę­tach i w piw­nicy wła­snej willi ukry­wali setki ucie­ki­nie­rów z getta. Aby utrud­nić odkry­cie ich, nada­wali pod­opiecz­nym zwie­rzęce przy­domki, zaś zwie­rzę­tom – ludz­kie. Autorką powie­ści “Azyl. Opo­wieść o Żydach ukry­wa­nych w war­szaw­skim zoo” jest Diane Acker­man, a na język pol­ski prze­ło­żyła ją Olga Zien­kie­wicz.

Czy­taj dalej

Aktualności

Bookstagram, czyli książki na Insagramie #1

image of a stack of hard back books on the end of the pages tone

Już pięć­set milio­nów użyt­kow­ni­ków regu­lar­nie korzy­sta z apli­ka­cji Insta­gram na całym świe­cie. Korzy­sta, a więc foto­gra­fuje, obra­bia, przy­cina, dodaje fil­try i opisy, taguje zna­jo­mych oraz ozna­cza hash­ta­gami. W tym gro­nie nie bra­kuje miło­śni­ków ksią­żek oraz ofi­cjal­nych pro­fili pisa­rzy i wydaw­ców.

Poni­żej pre­zen­tu­jemy pięć pro­fili, które wydały mi się szcze­gól­nie inte­re­su­jące. Jako że wybór jest cał­ko­wi­cie subiek­tywny, zachę­cam Was do dzie­le­nia się w komen­ta­rzach Waszymi typami. Nie­ba­wem przy­go­tuję kolejne zesta­wie­nie miejsc na Insta­gra­mie, które warto odwie­dzić 🙂

Czy­taj dalej