Sprawdzasz tag

świat książki

Aktualności

Wisłocka. Czyli jak to ze sztuką kochania było.

Powieść Szo­łaj­skiego, choć oparta na fak­tach, jest fan­ta­zją autora na temat Micha­liny Wisłoc­kiej i jej słyn­nej książki. Autor ubiera tę nie­zwy­kłą bio­gra­fię w atrak­cyjną formę kry­mi­nalno-szpie­gow­ską osa­dzoną w Pol­sce cza­sów Gierka. Ale przede wszyst­kim jest to fascy­nu­jąca histo­ria życia kobiety, która potra­fiła doświad­cze­nia wła­snego, nie­uda­nego mał­żeń­stwa wyko­rzy­stać w pod­ręcz­niku dla par. Sztuka kocha­nia pomo­gła milio­nom Pola­ków i Polek nie tylko w łóżku, ale rów­nież w miło­ści.

Czy­taj dalej

Aktualności

Niestatystyczny spis książek na styczeń

Gru­dzień minął w oka­mgnie­niu, syl­we­strowa noc roz­go­rzała feerią fajer­wer­ko­wych barw, po bożo­na­ro­dze­nio­wym okre­sie zaś pozo­stał jedy­nie posmak świą­tecz­nych potraw i radość z pre­zen­tów. Zapewne wielu z Was pod cho­inką zna­la­zło jakiś książ­kowy upo­mi­nek, a jeśli nie – nic stra­co­nego, rynek wydaw­ni­czy w stycz­niu powoli się roz­pę­dza, ser­wu­jąc nowe lite­rac­kie wyda­rze­nia. Jed­nak bez obaw, wszy­scy powinni zna­leźć na księ­gar­nia­nych pół­kach z nowo­ściami coś dla sie­bie, względ­nie dla swych bli­skich. Czy­taj dalej

Ekranizacje

Poczucie kresu Juliana Barnesa z pierwszym zwiastunem!

Poczu­cie kresu” to nagro­dzona Booke­rem 2011 powieść Juliana Bar­nesa. Jej głów­nym boha­te­rem jest Anthony Webster, samot­nik, który zupeł­nym przy­pad­kiem odkrywa sekret ze swo­jej prze­szło­ści, a wszystko dzięki nie­ocze­ki­wa­nemu spad­kowi. Oka­zuje się, iż matka jego pierw­szej miło­ści zapi­sała mu drobną sumę oraz dwa doku­menty – jed­nym z nich jest list samo­bój­czy jego daw­nego przy­ja­ciela, Adriana. Męż­czyźni poróż­nili się z powodu uczuć do tej samej kobiety, a w liście Adrian zawarł nie­zwy­kłe credo.

Czy­taj dalej

Ekranizacje

Ekranizacja książki Azyl. Opowieść o Żydach ukrywanych w warszawskim zoo z pierwszym zwiastunem

The Zookeeper’s wife” to adap­ta­cja powie­ści opar­tej na praw­dzi­wej histo­rii, która roze­grała się w Pol­sce w cza­sie II wojny świa­to­wej. Boha­te­rami opo­wie­ści są Jan i Anto­nina Żabiń­scy, któ­rzy stwo­rzyli war­szaw­skie ZOO i na jego tere­nie, a także w klat­kach po zabi­tych zwie­rzę­tach i w piw­nicy wła­snej willi ukry­wali setki ucie­ki­nie­rów z getta. Aby utrud­nić odkry­cie ich, nada­wali pod­opiecz­nym zwie­rzęce przy­domki, zaś zwie­rzę­tom – ludz­kie. Autorką powie­ści “Azyl. Opo­wieść o Żydach ukry­wa­nych w war­szaw­skim zoo” jest Diane Acker­man, a na język pol­ski prze­ło­żyła ją Olga Zien­kie­wicz.

Czy­taj dalej

Aktualności

Bookstagram, czyli książki na Insagramie #1

Już pięć­set milio­nów użyt­kow­ni­ków regu­lar­nie korzy­sta z apli­ka­cji Insta­gram na całym świe­cie. Korzy­sta, a więc foto­gra­fuje, obra­bia, przy­cina, dodaje fil­try i opisy, taguje zna­jo­mych oraz ozna­cza hash­ta­gami. W tym gro­nie nie bra­kuje miło­śni­ków ksią­żek oraz ofi­cjal­nych pro­fili pisa­rzy i wydaw­ców.

Poni­żej pre­zen­tu­jemy pięć pro­fili, które wydały mi się szcze­gól­nie inte­re­su­jące. Jako że wybór jest cał­ko­wi­cie subiek­tywny, zachę­cam Was do dzie­le­nia się w komen­ta­rzach Waszymi typami. Nie­ba­wem przy­go­tuję kolejne zesta­wie­nie miejsc na Insta­gra­mie, które warto odwie­dzić 🙂

Czy­taj dalej

MARGO
Tarryn Fisher

tylko 19,90 zł - 43% rabatu

W Bone jest dom.
W domu mieszka dziewczyna.
W dziewczynie mieszka ciemność...
KUP TERAZ