Sprawdzasz tag

Stanisław Lem

Ciekawostki

Stanisław Lem – jak rozpocząć przygodę z twórczością?

Sta­ni­sław Lem jest pisa­rzem, któ­rego sława wykra­cza znacz­nie poza grono miło­śni­ków science-fic­tion. Jego książki docze­kały się licz­nych ekra­ni­za­cji i adap­ta­cji sce­nicz­nych, słu­żyły za inspi­ra­cje dla komik­sów, a także wywarły znaczny wpływ na innych twór­ców fan­ta­styki nauko­wej. Nazwi­skiem autora zostały nazwane pierw­szy pol­ski sate­lita oraz pla­ne­to­ida.

Czy­taj dalej

Ciekawostki

Biograficzny dokument o Stanisławie Lemie dostępny online

Sta­ni­sław Lem to jedna z naj­ja­śniej­szych gwiazd, jakie kie­dy­kol­wiek pło­nęły na nie­bo­skło­nie pol­skiej fan­ta­styki. Nie znać jego twór­czo­ści czy przy­najm­niej o niej nie sły­szeć to powód do wstydu. Lem to także naj­bar­dziej roz­po­zna­walny na świe­cie pol­ski pisarz. Jego postaci poświę­cony jest film w reży­se­rii Borysa Lan­ko­sza “Autor Sola­ris”. Za sce­na­riusz odpo­wia­dał Woj­ciech Orliń­ski, a za pro­duk­cję Arte, Tele­wi­zja Pol­skiej, Insty­tut Adama Mic­kie­wi­cza, Naro­dowe Cen­trum Kul­tury, Euro­pej­ska Sto­licy Kul­tury Wro­cław i Blank­film Pro­duc­tions.

Czy­taj dalej

Aktualności

Biografia Lema na TVP Kultura

Wszy­scy fani fan­ta­styki dys­po­nu­jący dostę­pem do TVP Kul­tura 2 listo­pada o 20:20 powinni zasiąść przed tele­wi­zo­rami i obej­rzeć bio­gra­ficzny doku­ment “Autor Sola­ris” w reży­se­rii Borysa Lan­ko­sza na pod­sta­wie sce­na­riu­sza Woj­cie­cha Orliń­skiego. By pro­duk­cja powstała, współ­pracę nawią­zały Arte, Tele­wi­zja Pol­skiej, Insty­tut Adama Mic­kie­wi­cza, Naro­dowe Cen­trum Kul­tury, Euro­pej­ska Sto­licy Kul­tury Wro­cław i Blank­film Pro­duc­tions.

Czy­taj dalej

MARGO
Tarryn Fisher

tylko 19,90 zł - 43% rabatu

W Bone jest dom.
W domu mieszka dziewczyna.
W dziewczynie mieszka ciemność...
KUP TERAZ