Sprawdzasz tag

Sqn

Aktualności

Niestatystyczne propozycje książkowe na święta dla brata

Tik tak, tik tak… Już zaraz gru­dzień, co spra­wia, że każdy z nas może usły­szeć w gło­wie zegar odli­cza­jący czas do Gwiazdki – a więc także czas na kupno pre­zen­tów miko­łaj­ko­wych i bożo­na­ro­dze­nio­wych. Wia­domo, że dla książ­ko­ma­niaka ide­alną lek­turą będzie nowy wolu­min, tylko jak go wybrać spo­śród tysięcy? Czy­taj dalej

Aktualności

Bookstagram, czyli książki na Insagramie #1

Już pięć­set milio­nów użyt­kow­ni­ków regu­lar­nie korzy­sta z apli­ka­cji Insta­gram na całym świe­cie. Korzy­sta, a więc foto­gra­fuje, obra­bia, przy­cina, dodaje fil­try i opisy, taguje zna­jo­mych oraz ozna­cza hash­ta­gami. W tym gro­nie nie bra­kuje miło­śni­ków ksią­żek oraz ofi­cjal­nych pro­fili pisa­rzy i wydaw­ców.

Poni­żej pre­zen­tu­jemy pięć pro­fili, które wydały mi się szcze­gól­nie inte­re­su­jące. Jako że wybór jest cał­ko­wi­cie subiek­tywny, zachę­cam Was do dzie­le­nia się w komen­ta­rzach Waszymi typami. Nie­ba­wem przy­go­tuję kolejne zesta­wie­nie miejsc na Insta­gra­mie, które warto odwie­dzić 🙂

Czy­taj dalej

Konkursy

Konkurs! Do wygrania książka Floyd Mayweather. Najdroższe pięści świata! (rozwiązany)

Dzięki uprzej­mo­ści wydaw­nic­twa SQN mamy dla Was trzy egzem­pla­rze książki Floyd May­we­ather. Naj­droż­sze pię­ści świata. Lubi­cie książki o zna­nych spor­tow­cach? To kon­kurs dla Was!

Podzi­wiany przez miliony. Przez miliony hej­to­wany.

Nie jest typem spor­towca, któ­rego łatwo poko­chać. Nigdy nie krył się ze swoim bogac­twem: kabiną prysz­ni­cową wyło­żoną skórą ali­ga­tora, kolek­cją zegar­ków wartą wię­cej niż jego luk­su­sowa posia­dłość poło­żona na polu gol­fo­wym czy pry­wat­nym odrzu­tow­cem za 30 milio­nów dola­rów. Ale czy od czło­wieka, który w ciągu jed­nego wie­czoru zaro­bił ponad 200 milio­nów, można wyma­gać skrom­no­ści?

Czy­taj dalej

MARGO
Tarryn Fisher

tylko 19,90 zł - 43% rabatu

W Bone jest dom.
W domu mieszka dziewczyna.
W dziewczynie mieszka ciemność...
KUP TERAZ