Sprawdzasz tag

Salvador Dalí

Ciekawostki

Erotyczna książka kucharska Salvadora Dalego ponownie dostępna

Salva­dor Dalí to postać znana wszyst­kim, ale ogrom jego prac jest trudny do ogar­nię­cia nawet dla fana. Dopiero co pisa­łem o zna­le­zie­niu jego ilu­stra­cji do “Ali­cji w Kra­inie Cza­rów“, a oka­zało się, iż szy­kuje się wzno­wie­nie (a dokład­niej reprint) jego… ero­tycz­nej książki kuchar­skiej. Mógł­bym roz­pi­sy­wać się o tym, czego spo­dzie­wać się po tej pozy­cji, ale chyba naj­le­piej pokażą to same ilu­stra­cje, sur­re­ali­styczne łączące zdję­cia i gra­fiki.

Czy­taj dalej

Ciekawostki

Salvador Dalí zilustrował Alicję w Krainie Czarów!

Ali­cja w Kra­inie Cza­rów” to powieść nie­zwy­kła. Napi­sał ją angiel­ski mate­ma­tyk Char­les Dodg­son pod pseu­do­ni­mem Lewis Car­roll. “Ali­cja…” pełna jest odnie­sień lin­gwi­stycz­nych i mate­ma­tycz­nych i kie­ro­wana jest zarówno dla doro­słych, jak i dla dzieci. Pod jej wra­że­niem był m.in. jej tłu­macz Maciej Słom­czyń­ski.

Czy­taj dalej