Sprawdzasz tag

Salman Rushdie

Ciekawostki

Z okazji urodzin Salmana Rushdiego – 10 najbardziej szokujących ciekawostek o pisarzu

Sal­man Rush­die uwa­ża­ny jest za jed­ne­go z naj­waż­niej­szych lite­rac­kich twór­ców prze­ło­mu XXXXI wie­ku. Lau­re­at nagro­dy Booke­ra, autor wie­lu wybit­nych powie­ści cechu­ją­cych się reali­zmem magicz­nym, inte­lek­tu­ali­sta, huma­ni­sta a tak­że naj­bar­dziej zagro­żo­ny twór­cy na zie­mi, bluź­nier­ca, ate­ista, ku zło­ści swych fana­tycz­nych wro­gów obcho­dzi dziś 71 uro­dzi­ny.

Czy­taj dalej

-->
Ciekawostki

Mimo zakazów czytamy je wszyscy – książki zakazane

Tra­dy­cje ogra­ni­cza­nia pra­wa do czy­ta­nia się­ga­ją zamierz­chłych cza­sów. Wystar­czy przy­wo­łać Indeks Ksiąg Zaka­za­nych, któ­ry jasno wska­zy­wał, któ­rych dzieł nie wol­no czy­tać, naj­le­piej w ogó­le nie doty­kać. Cen­zo­rzy mie­li masę robo­ty rów­nież w cza­sach nam bliż­szych. Ot cho­ciaż­by wła­dze komu­ni­stycz­ne uwiel­bia­ły zaka­zy­wać ksią­żek, któ­re podej­rze­wa­no o tre­ści wyśmie­wa­ją­ce jedy­ny słusz­ny sys­tem. Nie­ste­ty pro­ce­der trwa nadal i wca­le nie doty­czy tyl­ko pogrą­żo­nych w komu­ni­zmie kra­jów. Czy­taj dalej

-->