Sprawdzasz tag

rynek wydawniczy

Aktualności

W czytelnictwie Polacy na szarym końcu Europy?

Mar­tin Sty­siak w biz­ne­so­wym dodatku do “Gazety Wybor­czej” opu­bli­ko­wał arty­kuł o alar­mu­ją­cej sytu­acji czy­tel­nic­twa w Pol­sce. Brzmi zna­jomo? Nie­stety, sytu­acja nie zmie­nia się naj­lep­sze.

Choć w Pol­sce działa ok. 2 tysięcy firm wydaw­ni­czych, to 80% rynku należy do 39 z nich. Średni nakład książki zma­lał z 4 do 3 tysięcy egzem­pla­rzy, a by zostać uzna­nym za best­sel­ler, wystar­czy pochwa­lić się 10 tysią­cami sprze­da­nych sztuk (kie­dyś było to 50 tysięcy). Żywot poje­dyn­czego tytułu to około kilka mie­sięcy.

Czy­taj dalej