Sprawdzasz tag

Rowling

Aktualności

Znamy nominacje do Bestsellerów Empiku!

Sieci Empik oraz empik.com co roku doko­nują pod­li­cze­nia zaku­pów w kate­go­riach lite­ra­tury, płyt, fil­mów i gier kom­pu­te­ro­wych, by następ­nie ogło­sić, które tytuły wydane w 2016 roku cie­szyły się naj­więk­szą popu­lar­no­ścią. Nazwi­ska, które pre­zen­tuję niżej, powstały dzięki wybo­rom aż 33 milio­nów osób!

Czy­taj dalej

Ciekawostki

Gadżety dla każdego fana Harry‘ego Pottera!

Jeśli wśród Two­ich bli­skich znaj­dują się fani Harry’ego Pot­tera, to wspa­niałe wie­ści! Już wkrótce Gwiazdka (a po dro­dze jesz­cze Hal­lo­ween), a nie­sa­mo­wi­tych gadże­tów zwią­za­nych z twór­czo­ścią J.K. Row­ling jest tak wiele, że bez pro­blemu znaj­dziesz coś pasu­ją­cego do każ­dego Pot­ter­ma­niaka. Jeśli macie już wszyst­kie książki z serii Harry Pot­ter i naj­now­sze wyda­nia fil­mowe na blu­rayu to zaj­rzyj­cie na poniż­sze strony. Znaj­dzie­cie uni­ka­towe, nie­po­wta­rzalne dary zwią­zane z książ­kowa i fil­mową serią Harry Pot­ter. Co wię­cej, z róż­nych półek ceno­wych, co także jest nie­sa­mo­wi­cie ważne.

Czy­taj dalej

Ciekawostki

Takiego Harry‘ego Pottera nie znacie!

Foto­grafka Sarah Hester jest wielką fanką Harry’ego Pot­tera. We współ­pracy z Zacha­rym Howel­lem – także foto­gra­fem, ale przede wszyst­kim mode­lem, stwo­rzyła sesję zdję­ciową, na widok któ­rej fan­kom Harry’ego Pot­tera (a może i nie­któ­rym fanom) serce zabije szyb­ciej.

Czy­taj dalej