Sprawdzasz tag

Rowling

Ciekawostki

Rady dla pisarzy od J.K. Rowling

Autor­ka Harry’ego Pot­te­ra jest aktyw­ną użyt­kow­nicz­ką mediów spo­łecz­no­ścio­wy­ch. Jej kon­to na Twit­te­rze śle­dzi 10 milio­nów ludzi. Row­ling jest też bar­dzo otwar­tą oso­bą i nie stro­ni od kon­tak­tu z mło­dy­mi, począt­ku­ją­cy­mi twór­ca­mi, chęt­nie udzie­la­jąc rad. Zresz­tą nie ogra­ni­cza się tyl­ko do tej tema­ty­ki, czę­sto jej wypo­wie­dzi są cel­ny­mi ripo­sta­mi na wyda­rze­nia poli­tycz­ne i spo­łecz­ne.

Czy­taj dalej

Aktualności

Znamy nominacje do Bestsellerów Empiku!

Sie­ci Empik oraz empik.com co roku doko­nu­ją pod­li­cze­nia zaku­pów w kate­go­ria­ch lite­ra­tu­ry, płyt, fil­mów i gier kom­pu­te­ro­wy­ch, by następ­nie ogło­sić, któ­re tytu­ły wyda­ne w 2016 roku cie­szy­ły się naj­więk­szą popu­lar­no­ścią. Nazwi­ska, któ­re pre­zen­tu­ję niżej, powsta­ły dzię­ki wybo­rom aż 33 milio­nów osób!

Czy­taj dalej

Ciekawostki

Gadżety dla każdego fana Harry‘ego Pottera!

Jeśli wśród Two­ich bli­ski­ch znaj­du­ją się fani Harry’ego Pot­te­ra, to wspa­nia­łe wie­ści! Już wkrót­ce Gwiazd­ka (a po dro­dze jesz­cze Hal­lo­we­en), a nie­sa­mo­wi­ty­ch gadże­tów zwią­za­ny­ch z twór­czo­ścią J.K. Row­ling jest tak wie­le, że bez pro­ble­mu znaj­dzie­sz coś pasu­ją­ce­go do każ­de­go Pot­ter­ma­nia­ka. Jeśli macie już wszyst­kie książ­ki z serii Har­ry Pot­ter i naj­now­sze wyda­nia fil­mo­we na blu­rayu to zaj­rzyj­cie na poniż­sze stro­ny. Znaj­dzie­cie uni­ka­to­we, nie­po­wta­rzal­ne dary zwią­za­ne z książ­ko­wa i fil­mo­wą serią Har­ry Pot­ter. Co wię­cej, z róż­ny­ch półek ceno­wy­ch, co tak­że jest nie­sa­mo­wi­cie waż­ne.

Czy­taj dalej

Ciekawostki

Takiego Harry‘ego Pottera nie znacie!

Foto­graf­ka Sarah Hester jest wiel­ką fan­ką Harry’ego Pot­te­ra. We współ­pra­cy z Zacha­rym Howel­lem – tak­że foto­gra­fem, ale przede wszyst­kim mode­lem, stwo­rzy­ła sesję zdję­cio­wą, na widok któ­rej fan­kom Harry’ego Pot­te­ra (a może i nie­któ­rym fanom) ser­ce zabi­je szyb­ciej.

Czy­taj dalej