Sprawdzasz tag

Roszpunka

Ciekawostki

Miejska Biblioteka Publiczna w Morągu podjęła się fantastycznego projektu, którego rezultaty naprawdę budzą podziw!

Zaczęło się od sesji zdję­cio­wej “Biblio­te­karz – zawód gla­mour”. Foto­gra­fie ozdo­biły kalen­darz wydany w 2015 roku, a całość miała poka­zać współ­cze­sną syl­wetkę biblio­te­ka­rza i to, jak odmienna jest ona od wizji star­szej pani pośród zaku­rzo­nych wolu­mi­nów, która tylko czeka na oka­zję, by postra­szyć infor­ma­cją o prze­trzy­ma­niu lek­tury. A prze­cież to zawód spon­ta­niczny i kre­atywny. Dowo­dem tej kre­atyw­no­ści jest cho­ciażby kolejny pro­jekt zaty­tu­ło­wany “Książka żyje… Naprawdę!”.

Czy­taj dalej

MARGO
Tarryn Fisher

tylko 19,90 zł - 43% rabatu

W Bone jest dom.
W domu mieszka dziewczyna.
W dziewczynie mieszka ciemność...
KUP TERAZ