Sprawdzasz tag

robert langdon

Ciekawostki

10 faktów o Danie Brownie

Nasi ulu­bie­ni pisa­rze towa­rzy­szą nam na co dzień – dzię­ki swo­jej twór­czo­ści. Jed­no­cze­śnie jed­nak jest napraw­dę wie­le rze­czy, któ­ry­ch o nich nie wie­my – choć te bywa­ją rów­nie inte­re­su­ją­ce jak ele­men­ty ich fik­cji. Dziś chciał­bym przed­sta­wić Wam 10 fak­tów o Danie Brow­nie, mistrzu sen­sa­cyj­ny­ch powie­ści i quasi-prze­wod­ni­ków histo­rycz­ny­ch!

Czy­taj dalej

Ekranizacje

Zaginiony symbol Dana Browna poczeka na ekranizację

Robert Lang­don to boha­ter, któ­re­go losy z wypie­ka­mi na twa­rzy śle­dzą rze­sze czy­tel­ni­ków oraz kino­ma­nów. Po “Kodzie Leonar­da Da Vin­ci” i “Anio­ła­ch i Demo­na­ch” poja­wił się w “Zagi­nio­nym sym­bo­lu”, jed­nak powie­ść ta zosta­ła omi­nię­ta w kolej­ce do ekra­ni­za­cji i zamia­st niej wzię­to na warsz­tat czwar­tą czę­ść, czy­li “Infer­no”. Czy­taj dalej

Zapowiedzi

Dan Brown zapowiedział nową powieść

Pisa­rz, któ­re­go mają­tek wyce­nia się na 178 milio­nów dola­rów (dzię­ki 200 milio­nom sprze­da­ny­ch kopii), wła­śnie zapo­wie­dział na Twit­te­rze swo­ją nową książ­kę.

Ma się ona uka­zać dokład­nie 26 wrze­śnia 2017 roku i powró­ci w niej Robert Lang­don zna­ny dosko­na­le fanom pisa­rza. Powie­ść “Ori­gin” (Pocho­dze­nie) podob­nie jak poprzed­nie utwo­ry Brow­na będzie kon­cen­tro­wać się na sym­bo­li­ce, sztu­ce, archi­tek­tu­rze i reli­gii.

War­to też przy­po­mnieć, że już 12 paź­dzier­ni­ka do kin tra­fi adap­ta­cja “Infer­no”.