Sprawdzasz tag

przestępstwo

Aktualności

Czytanie książek prowadzi do frustracji i przemocy

Lite­ra­tu­ra nie­rzad­ko sta­je się zarze­wiem oży­wio­nych dys­ku­sji prze­ra­dza­ją­cych się w emo­cjo­nal­ne kłót­nie. Cza­sem jed­nak same sło­wa nie są już wystar­cza­ją­ce. Zda­rza się, że jeden z opo­nen­tów decy­du­je się na uży­cie argu­men­tów siło­wych. Moż­na sobie wyobra­zić dżen­tel­me­nów bro­nią­cych swo­ich racji w poje­dyn­kach, czy to na szpa­dy, czy pisto­le­ty. Kie­dyś nie było to takie nie­co­dzien­ne. Oka­zu­je się jed­nak, że wca­le nie jest to tyl­ko relikt prze­szłych epok. Rów­nież dziś zda­rza się, że tu i ówdzie ktoś na kogoś pod­nie­sie rękę z powo­du książ­ki. Czy­taj dalej

-->
Aktualności

Bibliotekarka wykorzystywała dane klientów biblioteki do własnych celów

Biblio­te­ka w Dębli­nie w woje­wódz­twie lubel­skim w spo­sób pośred­ni sta­ła się domem zbrod­ni. Otóż pra­cu­ją­ca tam od osiem­na­stu lat biblio­te­kar­ka oka­za­ła się nad­uży­wać zaufa­nie czy­tel­ni­ków zosta­wia­ją­cych swo­je per­so­nal­ne dane przy zakła­da­niu kart biblio­tecz­nych. Pod­szy­wa­jąc się pod róż­nych miesz­kań­ców Dębli­na, kobie­ta zacią­gnę­ła pożycz­ki o war­to­ści prze­kra­cza­ją­cej w sumie 300 tysię­cy zło­tych. Czy­taj dalej

-->