Sprawdzasz tag

Pratchett

Ciekawostki

Kolorowanki antystresowe dla dorosłych

kolorowanki

Kolo­ro­wanki dla doro­słych to obec­nie praw­dziwy hit. Przo­duje w nich dom wydaw­ni­czy Michael O’Mara Books. Wydają oni m.in. ksią­żeczki pełne wzor­nic­twa utwo­rzo­nego z egzo­tycz­nej roślin­no­ści i z innymi mister­nymi wzo­rami. Co ważne – adre­sują je do doro­słego czy­tel­nika! Czy­taj dalej