Sprawdzasz tag

praca

Aktualności

Praca za czytanie książek? Super!

15 pra­co­daw­ców, w tym naj­więk­sze kra­jowe i mię­dzy­na­ro­dowe firmy, posta­no­wiło posta­wić kan­dy­da­tom do pracy nie­ty­powy waru­nek. W aktu­al­nie pro­wa­dzo­nych przez nich rekru­ta­cjach poszu­ki­wane są osoby, które oprócz odpo­wied­nich kwa­li­fi­ka­cji, doświad­czeni, czy zna­jo­mo­ści języka obcego muszą wyka­zać się rów­nież czy­ta­niem ksią­żek. W ten spo­sób pra­cow­ni­ków szu­kają m.in. jeden z naj­więk­szych pro­du­cen­tów sło­dy­czy w Pol­sce, wielka inter­ne­towa plat­forma sprze­daży odzieży i wio­dące kon­cerny medialne. Akcja odbywa się w ramach kam­pa­nii „Czy­taj PL”, któ­rej orga­ni­za­to­rami są Kra­kow­skie Biuro Festi­wa­lowe i plat­forma Woblink.com. Czy­taj dalej

MARGO
Tarryn Fisher

tylko 19,90 zł - 43% rabatu

W Bone jest dom.
W domu mieszka dziewczyna.
W dziewczynie mieszka ciemność...
KUP TERAZ