Sprawdzasz tag

Pottermore

Aktualności

J.K. Rowling w nowym roku z większymi zyskami?

Autorka J.K. Row­ling ocze­kuje, że Pot­ter­more w nowym roku zacznie ponow­nie przy­no­sić zyski, choć minione dwa lata były pełne strat. Pry­watna firma, uru­cho­miona w 2012 roku, nie prze­wi­duje jed­nak żad­nych kon­kret­nych liczb doty­czą­cych bie­żą­cego roku obro­to­wego.

Czy­taj dalej

Aktualności

Coś dla fanów Harry‘ego Pottera, sprawdź swojego patronusa

Patro­nusy to nie­zwy­kle ważny ele­ment mito­lo­gii świata stwo­rzo­nego przez J.K. Row­ling w serii o Har­rym Pot­te­rze. To nie­zwy­kle potężna ema­na­cja pozy­tyw­nej ener­gii two­rzona dzięki zaawan­so­wa­nej magii. Każdy cza­ro­dziej ma swo­jego wła­snego, uni­kal­nego patro­nusa – przy­kła­dowo patro­nu­sem Harry’ego Pot­tera był jeleń, czyli zwie­rzę, w które potra­fił prze­mie­niać się jego ojciec, zaś patro­nu­sem Dolo­res Umbridge uwiel­bia­ją­cej kiczo­wate deko­ra­cje był mały kot.

Czy­taj dalej

MARGO
Tarryn Fisher

tylko 19,90 zł - 43% rabatu

W Bone jest dom.
W domu mieszka dziewczyna.
W dziewczynie mieszka ciemność...
KUP TERAZ