Sprawdzasz tag

Polityka

Aktualności Zapowiedzi

Trzeci tom serii W kręgach władzy już w listopadzie. Tak, Remigiusz Mróz powraca!

ASZ­dzien­nik opu­bli­ko­wał humo­ry­stycz­ny arty­kuł o nowej książ­ce Remi­giu­sza Mro­za, któ­ra mia­ła­by wywo­łać obu­rze­nie wśród pol­skich poli­ty­ków tym, że w powie­ści poja­wia­ją się więk­sze kana­lie niż oni sami. Oka­zu­je się, że ten oczy­wi­sty fake news ma w sobie ziar­no praw­dy, co potwier­dził Remi­giusz Mróz na swo­jej stro­nie na Face­bo­oku. Wła­dza abso­lut­na, trze­ci tom serii W krę­gach wła­dzy, będzie mia­ła pre­mie­rę 14 listo­pa­da. Czy­taj dalej

-->
Aktualności

Nominacje do Paszportów Polityki 2016

Pasz­por­ty “Poli­ty­ki” to nagro­da przy­zna­wa­na od 1993 roku przez – jak sama nazwa wska­zu­je – tygo­dnik “Poli­ty­ka”. Nagra­dza ona oso­by zwią­za­ne z kul­tu­rą w kate­go­riach: lite­ra­tu­ra, film, teatr, muzy­ka poważ­na, pla­sty­ka / sztu­ki wizu­al­ne i estra­da, a od 2002 roku tak­że – kre­ator kul­tu­ry. Kolej­ne roz­wi­nię­cie o nową kate­go­rię wniósł rok bie­żą­cy.
Czy­taj dalej

-->