Sprawdzasz tag

Poczucie kresu

Ekranizacje

Książki na ekranach – 2017. Co ciekawego obejrzymy?

W bie­żą­cym roku na ekrany (małe i duże) trafi sporo pro­duk­cji bazu­ją­cych na książ­kach i komik­sach. Na które z nich warto zwró­cić uwagę? Wybra­li­śmy dwa­dzie­ścia ekra­ni­za­cji – dla osób w róż­nym wieku i o róż­nych gustach. Na pewno znaj­dzie­cie coś dla sie­bie!

Czy­taj dalej

Ekranizacje

Poczucie kresu Juliana Barnesa z pierwszym zwiastunem!

Poczu­cie kresu” to nagro­dzona Booke­rem 2011 powieść Juliana Bar­nesa. Jej głów­nym boha­te­rem jest Anthony Webster, samot­nik, który zupeł­nym przy­pad­kiem odkrywa sekret ze swo­jej prze­szło­ści, a wszystko dzięki nie­ocze­ki­wa­nemu spad­kowi. Oka­zuje się, iż matka jego pierw­szej miło­ści zapi­sała mu drobną sumę oraz dwa doku­menty – jed­nym z nich jest list samo­bój­czy jego daw­nego przy­ja­ciela, Adriana. Męż­czyźni poróż­nili się z powodu uczuć do tej samej kobiety, a w liście Adrian zawarł nie­zwy­kłe credo.

Czy­taj dalej