Sprawdzasz tag

Paulo Coelho

Ciekawostki

Pierwsze zdania książek, które zapadają głęboko w pamięć – część trzecia!

Wra­camy do podróży przez świat pierw­szych zdań powie­ści, co Wy na to? Pierw­sze zda­nie to zara­zem pierw­szy kon­takt ze świa­tem przed­sta­wio­nym, czę­sto decy­duje ono o tym, czy w ogóle się­gniemy po dany tekst, nic więc dziw­nego, że wielu auto­rów poświęca mu tyle uwagi. Rezul­ta­tem są zgrabne, krót­kie formy, zapa­da­jące w pamięć i prze­cho­dzące do histo­rii. Jak poniż­sze… Poprzedni wpisy znaj­dzie­cie tutajtutaj.

Czy­taj dalej

Ekranizacje

Alchemik Paula Coelho zostanie zekranizowany!

Tri­Star będący czę­ścią kon­cernu Sony Pic­tu­res Enter­ta­in­ment nabył prawa do zekra­ni­zo­wa­nia jed­nej z naj­po­pu­lar­niej­szych ksią­żek Paula Coelho, „Alche­mika”. Nad książką czu­wał przez wiele lat Lau­rence Fish­burne z Cinema Gypsy, który wraz z pro­du­cen­tem Kevi­nem Fra­ke­sem z Palm­Star Media i sze­fową Tri­Star Han­nah Min­ghella ma zamiar czu­wać rów­nież nad tym pro­jek­tem. Czy­taj dalej