Sprawdzasz tag

Patrick Ness

Ekranizacje

Zwiastun ekranizacji Siedem minut po północy

Sie­dem minut po pół­nocy” to powieść Patricka Nessa opo­wia­da­jąca o dwu­na­sto­let­nim Cono­rze wyśmie­wa­nym przez rówie­śni­ków i opie­ku­ją­cym się scho­ro­waną matką. Opo­wieść o stra­cie, wie­rze i odwa­dze.

Obec­nie w ramach Natio­nal Face Your Fears Day (Naro­dowy dzień mie­rze­nia się z lękami) stu­dio Focus Featu­res roz­po­częło kam­pa­nię pro­mo­cyjną ekra­ni­za­cji tejże książki. Pra­pre­miera odbę­dzie się w wybra­nych kinach 23 grud­nia 2016 roku, a do szer­szej dys­try­bu­cji film trafi 6 stycz­nia 2017. Czy­taj dalej

MARGO
Tarryn Fisher

tylko 19,90 zł - 43% rabatu

W Bone jest dom.
W domu mieszka dziewczyna.
W dziewczynie mieszka ciemność...
KUP TERAZ