Sprawdzasz tag

Owen King

Aktualności Zapowiedzi

Stephen i Owen King napiszą wspólnie książkę!

Geny Ste­phe­na Kin­ga muszą być wyjąt­ko­wo sil­ne, ponie­waż w jego śla­dy poszedł Joe Hill (zna­ny m.in. z Rogów) ale tak­że dru­gi z synów, Owen King, któ­ry ma już na kon­cie zbiór opo­wia­dań „Jeste­śmy w tym wszy­scy razem” oraz powieść „Reenact­ment”. Owen wpraw­dzie zacho­wał nazwi­sko ojca, ale dla odmia­ny poszedł w zupeł­nie innym kie­run­ku – zamiast hor­ro­rów sta­wia na lite­ra­tu­rę oby­cza­jo­wą oraz absur­dal­ny humor. Czy­taj dalej