Sprawdzasz tag

origami

Ciekawostki

Zakładka origami, zrób to sam!

Niech Was nie prze­raża hasło “ori­gami” – obie zapre­zen­to­wane metody są naprawdę pro­ste i przy­stępne dla każ­dego sza­rego zja­da­cza chleba, a co dopiero dla kre­atyw­nych umy­słów dokar­mia­nych regu­lar­nie lite­ra­turą. Wspo­mniane zakładki mają tę zaletę, że są naprawdę małe szanse, by wypa­dły czy się wysu­nęły i wyko­rzy­stać można je np. do zazna­cza­nia wielu inte­re­su­ją­cych stron w każ­dej książce.

Czy­taj dalej

MARGO
Tarryn Fisher

tylko 19,90 zł - 43% rabatu

W Bone jest dom.
W domu mieszka dziewczyna.
W dziewczynie mieszka ciemność...
KUP TERAZ