Sprawdzasz tag

Nike

Aktualności

Nagroda Nike 2017 dla Cezarego Łazarewicza

Lau­re­atem 21. edy­cji Nagro­dy Nike został Ceza­ry Łaza­re­wicz – za naj­lep­szą książ­kę roku jury uzna­ło jego repor­taż „Żeby nie było śla­dów”. Naj­waż­niej­sze lite­rac­kie wyróż­nie­nie w Pol­sce zosta­ło wrę­czo­ne pod­czas fina­ło­wej gali w nie­dzie­lę, 1 paź­dzier­ni­ka br. w War­sza­wie. Czy­taj dalej

-->
Aktualności

Nagroda Nike 2016 przyznana!

Tego­rocz­ną lau­re­at­ką Nagro­dy Nike zosta­ła Bron­ka Nowic­ka – za naj­lep­szą książ­kę roku jury uzna­ło jej „Nakar­mić kamień”. Fina­ło­wa gala 20. edy­cji naj­waż­niej­sze­go lite­rac­kie­go wyróż­nie­nia w Pol­sce odby­ła się w nie­dzie­lę, 2 paź­dzier­ni­ka br. w War­sza­wie.

Czy­taj dalej

-->