Sprawdzasz tag

Neil Gaiman

Ekranizacje

Książki na ekranach – 2017. Co ciekawego obejrzymy?

W bie­żą­cym roku na ekrany (małe i duże) trafi sporo pro­duk­cji bazu­ją­cych na książ­kach i komik­sach. Na które z nich warto zwró­cić uwagę? Wybra­li­śmy dwa­dzie­ścia ekra­ni­za­cji – dla osób w róż­nym wieku i o róż­nych gustach. Na pewno znaj­dzie­cie coś dla sie­bie!

Czy­taj dalej

Ciekawostki

Neil Gaiman czyta Kruka Edgara Allana Poe!

Edgara Allana Poe nikomu przed­sta­wiać nie trzeba. Kla­syczny autor, bożysz­cze kul­tury gotyc­kiej, któ­rego życio­rys fascy­nuje rów­nie mocno co jego lite­ra­tura. Chyba każdy zetknął się z poema­tem “Kruk”.

Czy­taj dalej

Ciekawostki

Niezwykłe ilustracje Amerykańskich bogów Neila Gaimana

Ame­ry­kań­scy bogo­wie Neila Gaimana to obo­wiąz­kowa pozy­cja dla każ­dego fana fan­ta­styki. Wkrótce zoba­czymy ich seria­lową adap­ta­cję, a ponadto – by uczcić to wyda­rze­nie – wydawca przy­go­to­wał nową edy­cję książki z okładką oraz ilu­stra­cjami, które wyko­nał Daniel Egnéus.

Czy­taj dalej

Aktualności

Niestatystyczne Halloween

Mimo że cywi­li­za­cja zachodu szum­nie bądź spe­cy­ficz­nie obcho­dzi 31 paź­dzier­nika, to wcale nie zna­czy, iż trzeba iść za… sta­ty­sty­kami. Jak wia­domo w Hal­lo­ween, ame­ry­kań­ski twór wzo­ro­wany na sta­ro­cel­tyc­kim Sam­hain, dzieci zale­wają ulice w cudacz­nych kostiu­mach i lawi­rują mię­dzy przy­byt­kami w poszu­ki­wa­niu łakoci i upo­min­ków. Puk, puk, a gdy odrzwia się uchy­lają sły­chać: „cukie­rek albo psi­kus”. Nieco starsi wpa­dają wtedy w oso­bliwy nastrój – i raczą się wymyśl­nymi prze­ką­skami oraz napo­jami, oglą­dają kino grozy, nie­któ­rzy odwie­dzają tzw. straszne farmy bądź udają się na tema­tyczne imprezy. Ale my, czy­tel­nicy, nie musimy robić tego wszyst­kiego! Wszak jeste­śmy nie­sta­ty­styczni. Pod­łączmy się pod atmos­ferę tego dnia we wła­snym stylu, czyli z orę­żem myśli­cieli w ręku – książką dokład­niej. Na ten dzień przy­go­to­wa­li­śmy dla Was kil­ka­na­ście naprawdę mrocz­nych a intry­gu­ją­cych pozy­cji – hor­ror, dresz­czo­wiec albo kry­mi­nał, do wyboru do koloru.

Czy­taj dalej

MARGO
Tarryn Fisher

tylko 19,90 zł - 43% rabatu

W Bone jest dom.
W domu mieszka dziewczyna.
W dziewczynie mieszka ciemność...
KUP TERAZ