Sprawdzasz tag

nauka

Ciekawostki

Ciekawy eksperyment z książkami

Na począt­ku mar­ca księ­gar­nia Logan­ber­ry Books w Cle­ve­land zro­bi­ła cie­ka­wy eks­pe­ry­ment. Poodw­ra­ca­ła wszyst­kie książ­ki, napi­sa­ne przez męż­czyzn brze­ga­mi do tyłu, aby poka­zać, jak bar­dzo męska twór­czość domi­nu­je w świe­cie ksią­żek. Eks­pe­ry­ment oka­zał się szo­ku­ją­cy, jak mówi­ła wła­ści­ciel­ka księ­gar­ni, któ­ra pro­wa­dzi ją od 30 lat. Czy­taj dalej

-->
Ciekawostki

Ta książka zaspokoi Twoje pragnienie

Mimo tego iż żyje­my w XXI wie­ku, wciąż na całym świe­cie powo­dem śmier­ci wie­lu ludzi jest brak dostę­pu do wody pit­nej. Orga­ni­za­cja “Water is Life” posta­no­wi­ła opra­co­wać nie­zwy­kłą książ­kę – zawie­ra ona nie tyl­ko infor­ma­cje ostrze­gaw­cze, ale przede wszyst­kim sama jest nie­zwy­kle sku­tecz­nym filtrem.

Czy­taj dalej

-->