Sprawdzasz tag

Nagroda pocieszenia

Konkursy

Wygraj książkę Nagroda pocieszenia autorstwa Adama Langa (rozwiązany)

Dzięki uprzej­mo­ści wydaw­nic­twa Lite­rac­kiego mamy dla Was trzy egzem­pla­rze książki Nagroda pocie­sze­nia. Jest to nowa powieść Adama Langa, któ­rego debiut lite­racki Klu­cze w ubie­głym roku był nomi­no­wany do Nagrody Pol­skiej Sek­cji IBBY „Książka Roku” i tra­fił na Listę Skar­bów Muzeum Książki Dzie­cię­cej.

Czy­taj dalej