Sprawdzasz tag

N.K. Jemisin

Aktualności

Jemisin kontra Lovecraft

Jakiś czas temu wydaw­nic­two Orbit poda­ło do wia­do­mo­ści, że pod­pi­sa­ło z Norą K. Jemi­sin kon­trakt na kolej­ne trzy powie­ści. Jed­ną z nich mia­ła być fan­ta­sty­ka doty­ka­ją­ca pro­ble­mu rasi­zmu i wła­dzy w Nowym Jor­ku. Aż do ostat­nie­go wyda­nia „Play­boya” nie było wia­do­mo nic wię­cej. Jemi­sin w wywia­dzie wyja­wi­ła, cze­go moż­na się spo­dzie­wać po jej nowej książ­ce. Po pierw­sze, będzie to począ­tek try­lo­gii. Po dru­gie, autor­ka poprzez swo­ich boha­te­rów roz­pra­wi się z dzie­dzic­twem Love­cra­fta. Czy­taj dalej

-->
Ekranizacje

Piąta pora roku na srebrnym ekranie

Nazwi­sko N.K. Jemi­sin może coś mówić pol­skie­mu czy­tel­ni­ko­wi dzię­ki książ­ce Sto Tysię­cy Kró­lestw, a z całą pew­no­ścią powin­no być zna­ne za spra­wą serii Pęk­nię­ta Zie­mia. Pierw­szy tom try­lo­gii – Pią­ta pora roku (wyda­na w Pol­sce przez SQN Ima­gi­na­tio w 2016) – przy­niósł autor­ce w zeszłym roku nagro­dę Hugo za naj­lep­szą powieść, a w tym suk­ces powtó­rzy­ła dzię­ki jej kon­ty­nu­acji, czy­li Wro­tom obe­li­sków. Czy­taj dalej

-->