Sprawdzasz tag

milczenie

Ciekawostki

Pierwsze zdania książek, które zapadają głęboko w pamięć – część druga!

Pamię­ta­cie, że boha­ter “Dżumy” Alberta Camusa tak długo dopiesz­czał pierw­sze zda­nie swo­jej powie­ści, że nigdy nie napi­sał dru­giego? Są jed­nak pisa­rze, któ­rzy potra­fili pogo­dzić uło­że­nie ide­al­nego pierw­szego zda­nia i ukoń­cze­nie tek­stu; co wię­cej – prze­szli do histo­rii. Zapra­szam więc do zapo­zna­nia się z kolej­nym zbio­rem tych pere­łek. Poprzedni znaj­dzie­cie tutaj.

Czy­taj dalej

Ekranizacje

Zwiastun ekranizacji Milczenia Shūsaku Endō

Powieść “Mil­cze­nie” autor­stwa Shūsaku Endō opo­wiada o Japo­nii w XVII wieku, dzia­łal­no­ści jezu­itów na tam­tym tere­nie oraz prze­śla­do­wa­niu chrze­ści­jan. Boha­te­rami są dwaj misjo­na­rze, któ­rzy poszu­kują swo­jego zagi­nio­nego men­tora. Cały czas mają jed­nak świa­do­mość, że ich wyzna­nie jest karane śmier­cią. Histo­ria powstała w 1966 roku.

Czy­taj dalej

MARGO
Tarryn Fisher

tylko 19,90 zł - 43% rabatu

W Bone jest dom.
W domu mieszka dziewczyna.
W dziewczynie mieszka ciemność...
KUP TERAZ