Sprawdzasz tag

Matras

Aktualności

Matras na progu upadłości?

Wszyst­ko wska­zu­je na to, że dla fir­my księ­gar­skiej Matras nie ma już nadziei. Postę­po­wa­nie sana­cyj­ne nic nie dało, sąd pod­jął decy­zję o jego umo­rze­niu. Kolej­nym kro­kiem jest już tyl­ko upa­dłość. Poja­wia­ją się jed­nak wąt­pli­wo­ści, czy spół­kę będzie stać na ban­kruc­two. Czy­taj dalej

-->
Aktualności

Matras z problemami finansowymi?

Miesz­kań­ców Kato­wic chcą­cych odwie­dzić księ­gar­nię Matras na uli­cy Sta­wo­wej powi­tał nie­co­dzien­ny widok: gru­by łań­cuch i solid­na kłód­ka oraz infor­ma­cję od wła­ści­cie­la kamie­ni­cy, gło­szą­cą, iż w wyni­ku kil­ku­mie­sięcz­nych zale­gło­ści w czyn­szu zajął on rucho­mo­ści. Sieć Matras twier­dzi, że dłu­gi nie wcho­dzą w grę, a to, co wyda­rzy­ło się w Kato­wi­cach, jest bez­praw­nym zaję­ciem mie­nia i spra­wa odda­na zosta­ła prawnikom.

Czy­taj dalej

-->