Sprawdzasz tag

masa

Ciekawostki

Nietypowe spotkanie autorskie odbędzie się w Poznaniu

O histo­rii pol­skiej mafii opo­wia­dać będą Artur Gór­ski – autor ksią­żek o “Masie” oraz sam “Masa”, Jaro­sław Soko­łow­ski, świa­dek koronny, który przy­bli­żył to śro­do­wi­sko licz­nym czy­tel­ni­kom.

Spo­tka­nie popro­wa­dzi Krzysz­tof M. Kaź­mier­czak. Spo­tka­nie odbę­dzie się na tere­nie Mię­dzy­na­ro­do­wych Tar­gów Poznań­skich (ul. Gło­gow­ska 14) na Sali Ziemi 22.02.2017 o godzi­nie 18:00. Cena biletu wynosi 65 zł, zaś biletu wraz z książką “Masa o żoł­nier­zach pol­skiej mafii” z auto­gra­fami “Masy” i autora – 100 zł.

Czy­taj dalej