Sprawdzasz tag

Marta Kisiel

Konkursy

Konkurs – wygraj pakiet książek Marty Kisiel! (zakończony)

Marta Kisiel pod­biła serca czy­tel­ni­ków już bły­sko­tli­wym debiu­tem i choć póź­niej długo kazała cze­kać na kolejne powie­ści, jak już je napi­sała, to z hukiem. Jeśli jed­nak nie mie­li­ście wcze­śniej oka­zji zapo­znać się z jej twór­czo­ścią, pora ku temu naj­wyż­sza, a i oka­zja zna­ko­mita. Mam dla Was bowiem trzy pakiety ksią­żek autor­stwa Marty Kisiel – każdy pakiet zawiera “Doży­wo­cie”, “Nomen Omen” oraz “Siłę niż­szą”. Zapra­szam do udziału w kon­kur­sie!

Czy­taj dalej

Aktualności

Co nowego w księgarniach #2

Dni stają się coraz krót­sze, ale to oka­zja ku temu, by chwile spę­dzone z książką w wygod­nym fotelu sta­wały się coraz dłuż­sze. Na tar­gach kró­lują dynie, za oknami wie­lo­barwne liście, kasz­tany i żołę­dzie, a w księ­gar­niach – oczy­wi­ście pre­mie­rowe tytuły. Poni­żej zapre­zen­tuję kilka spo­śród nowo­ści wydaw­ni­czych, czyli książki, które dopiero co tra­fiły do sprze­daży lub poja­wią się w niej lada moment. Czy­taj dalej