Sprawdzasz tag

Marek Krajewski

Ciekawostki Wywiady

Wywiad z Markiem Krajewskim

Marka Kra­jew­skiego nie trzeba nikomu przed­sta­wiać. Ten dok­tor nauk huma­ni­stycz­nych uro­dzony we Wro­cła­wiu zasły­nął jako autor kry­mi­na­łów retro. Spe­cjal­nie dla strony Niestatystyczny.pl opo­wiada, dla­czego nie napi­sze hor­roru, co łączy go z jego boha­te­rami oraz w jaki spo­sób pla­nuje dzień.

W kilku wywia­dach wspo­mi­nał Pan, że chciał roz­po­cząć swoją przy­godę pisar­ską od hor­ro­rów. Zamiast tego został zna­nym twórcą kry­mi­na­łów retro. Co prawda chyba w każ­dej Pana książce widać zami­ło­wa­nie do mro­żą­cych krew w żyłach opo­wie­ści, ale jed­nak nie napi­sał Pan kla­sycz­nego hor­roru. Dla­czego? Czy docze­kamy się jesz­cze powie­ści grozy pióra Marka Kra­jew­skiego, czy zupeł­nie zarzu­cił Pan te plany? Czy­taj dalej