Sprawdzasz tag

Malowany człowiek

Aktualności Ekranizacje

Malowany Człowiek trafi na ekrany kin!

Spike Sel­din i Hans Fut­ter­man nabyli prawa do ekra­ni­za­cji powie­ści autor­stwa Petera V. Bretta zaty­tu­ło­wa­nej “Malo­wany Czło­wiek”. Książka jest pierw­szą czę­ścią best­sel­le­ro­wej serii Cyklu Demo­nicz­nego, która docze­kała się tłu­ma­cze­nia na ponad 25 języ­ków. Za sce­na­riusz odpo­wie­dzialny będzie sam Brett.

Malo­wany Czło­wiek” opo­wiada o odle­głej przy­szło­ści, w któ­rej ludzki byt wisi na wło­sku, a miesz­kańcy Ziemi muszą zma­gać się z prze­ra­ża­ją­cymi demo­nami, żąd­nymi krwi i peł­nymi nie­na­wi­ści. W pustce poja­wia się pro­mień nadziei, kiedy przy­bywa ktoś gotów nauczyć ludz­kość wal­czyć z wid­mem wygi­nię­cia.

Czy­taj dalej

MARGO
Tarryn Fisher

tylko 19,90 zł - 43% rabatu

W Bone jest dom.
W domu mieszka dziewczyna.
W dziewczynie mieszka ciemność...
KUP TERAZ