Sprawdzasz tag

lost symbol

Ekranizacje

Zaginiony symbol Dana Browna poczeka na ekranizację

Robert Lang­don to boha­ter, któ­re­go losy z wypie­ka­mi na twa­rzy śle­dzą rze­sze czy­tel­ni­ków oraz kino­ma­nów. Po “Kodzie Leonar­da Da Vin­ci” i “Anio­ła­ch i Demo­na­ch” poja­wił się w “Zagi­nio­nym sym­bo­lu”, jed­nak powie­ść ta zosta­ła omi­nię­ta w kolej­ce do ekra­ni­za­cji i zamia­st niej wzię­to na warsz­tat czwar­tą czę­ść, czy­li “Infer­no”. Czy­taj dalej