Sprawdzasz tag

literatura

Ciekawostki

Wyjątkowe dedykacje w książkach

Dedy­ka­cja nie jest nie­od­łączną czę­ścią książki, ale bez wąt­pie­nia popu­larną. Trudno się dzi­wić – napi­sa­nie powie­ści czy zbioru opo­wia­dań może wyma­gać poświę­ce­nia spo­rego kawałka życia (prze­cięt­nie od kilku mie­sięcy do kilku lat), jest więc spo­rym wyróż­nie­niem sym­bo­liczne prze­zna­cze­nie go bli­skiej oso­bie. Czy­taj dalej

Ciekawostki

Statystyki z dziewczyną w tytule

Kana­dyj­ska pisarka Emily St. John Man­del zwró­ciła uwagę, że poja­wiła się moda na umiesz­cze­nie w tytu­łach powie­ści słów „girl” lub „girls” („dziew­czyna” lub „dziew­czyny”). Posta­no­wiła prze­ana­li­zo­wać ten trend i wyko­nała  naprawdę solidny kawał roboty, któ­rej wyniki są inte­re­su­jące.

Czy­taj dalej

Aktualności

Obchody Roku Henryka Sienkiewicza na Targach Książki Historycznej!

Gdyby Hen­ryk Sien­kie­wicz publi­ko­wał dzi­siaj, z pew­no­ścią zdo­by­wałby szczyty list best­sel­le­rów. Pró­bo­wał róż­nych form lite­rac­kich, budził żywe dys­ku­sje w spo­łe­czeń­stwie i pro­wa­dził burz­liwe życie miło­sne, które zachwy­ci­łoby współ­cze­sną bul­wa­rową prasę. Jed­no­cze­śnie trudno wyobra­zić sobie histo­rię pol­skiej lite­ra­tury bez “W pustyni i w pusz­czy”, “Krzy­ża­ków”, “Quo vadis” czy “Try­lo­gii”. Za cało­kształt twór­czo­ści został odzna­czony Nagrodą Nobla. W darze od narodu pol­skiego otrzy­mał dwo­rek w Oblę­gorku, gdzie obec­nie mie­ści się muzeum pisa­rza. Czy­taj dalej

Ekranizacje

Alchemik Paula Coelho zostanie zekranizowany!

Tri­Star będący czę­ścią kon­cernu Sony Pic­tu­res Enter­ta­in­ment nabył prawa do zekra­ni­zo­wa­nia jed­nej z naj­po­pu­lar­niej­szych ksią­żek Paula Coelho, „Alche­mika”. Nad książką czu­wał przez wiele lat Lau­rence Fish­burne z Cinema Gypsy, który wraz z pro­du­cen­tem Kevi­nem Fra­ke­sem z Palm­Star Media i sze­fową Tri­Star Han­nah Min­ghella ma zamiar czu­wać rów­nież nad tym pro­jek­tem. Czy­taj dalej

Aktualności

Darmowe książki do końca życia? To możliwe!

Jedna z lon­dyń­skich księ­garni posta­no­wiła speł­nić marze­nie każ­dego książ­ko­ho­lika! Cho­ciaż na pierw­szy rzut oka słowa „już nigdy nie kupię książki” brzmią tylko jak czcze obiet­nice każ­dego, kto kocha czy­tać, tak jed­nak w tym przy­padku mają ukryte zna­cze­nie, czy ina­czej mówiąc, dru­gie dno. Księ­gar­nia Hey­wood Hill, aby uczcić 80-lecie swo­jego ist­nie­nia, posta­no­wiła ufun­do­wać któ­re­muś ze swo­ich klien­tów nagrodę życia – zwy­cięzca będzie mógł do końca życia, raz w mie­siącu, wybrać sobie z ich oferty jedną nowość wydaw­ni­czą – co cie­kawe, dostar­czona zosta­nie do każ­dego miej­sca na świe­cie.

Czy­taj dalej