Sprawdzasz tag

literatura

Zapowiedzi

Nowe informacje o festiwalu literackim Apostrof – nowi autorzy!

Dru­ga edy­cja Apo­stro­fu będzie obfi­to­wać w licz­ne spo­tka­nia z uzna­ny­mi zagra­nicz­ny­mi i pol­ski­mi pisa­rza­mi. Mię­dzy 15 a 21 maja na orga­ni­zo­wa­ny przez Empik Mię­dzy­na­ro­do­wy Festi­wal Lite­ra­tu­ry przy­ja­dą mię­dzy inny­mi David Lager­crantz, Char­lot­te Link, Maja Lun­de i Katja Ket­tu. Przez cały tydzień o książ­ka­ch będzie­my roz­ma­wiać w War­sza­wie, Kra­ko­wie, Pozna­niu, Wro­cła­wiu, Gdań­sku, Kato­wi­ca­ch i Szcze­ci­nie. Kura­to­rem dru­giej edy­cji festi­wa­lu został Szcze­pan Twar­do­ch. Czy­taj dalej

Ciekawostki

Nowa porcja gifów opisujących Niestatystycznego książkomaniaka

Czym był­by inter­net bez memów i gifów? Oczy­wi­ście zosta­ły­by jesz­cze por­no­gra­fia i zdję­cia kot­ków, ale prze­cież nie tyl­ko tym żyje czło­wiek. Co wię­cej, gify mają to do sie­bie, że w kil­ku uję­cia­ch zamy­ka­ją uni­wer­sal­ne emo­cje. Stąd też .… odsło­na gale­rii, któ­ra pre­zen­tu­je moje czy­tel­ni­cze odczu­cia. Zało­żę się, że nie jestem w niej odosob­nio­ny! Czy­taj dalej

Ciekawostki

Wyjątkowe dedykacje w książkach

Dedy­ka­cja nie jest nie­od­łącz­ną czę­ścią książ­ki, ale bez wąt­pie­nia popu­lar­ną. Trud­no się dzi­wić – napi­sa­nie powie­ści czy zbio­ru opo­wia­dań może wyma­gać poświę­ce­nia spo­re­go kawał­ka życia (prze­cięt­nie od kil­ku mie­się­cy do kil­ku lat), jest więc spo­rym wyróż­nie­niem sym­bo­licz­ne prze­zna­cze­nie go bli­skiej oso­bie. Czy­taj dalej

Aktualności

Wiersz wolny na Wolnych Lekturach – czyli poezja na wolnej licencji!

Wier­sz wol­ny na Wol­ny­ch Lek­tu­ra­ch” to nowy, inte­re­su­ją­cy pro­jekt Fun­da­cji Nowo­cze­sna Pol­ska. W jego rama­ch pomy­sło­daw­cy nawią­za­li współ­pra­cę ze współ­cze­sny­mi pol­ski­mi twór­ca­mi poezji, by na wol­nej licen­cji udo­stęp­nić ich tomi­ki i stwo­rzyć tym samym ory­gi­nal­ną kolek­cję. Czy­taj dalej

Ciekawostki

Statystyki z dziewczyną w tytule

Kana­dyj­ska pisar­ka Emi­ly St. John Man­del zwró­ci­ła uwa­gę, że poja­wi­ła się moda na umiesz­cze­nie w tytu­ła­ch powie­ści słów „girl” lub „girls” („dziew­czy­na” lub „dziew­czy­ny”). Posta­no­wi­ła prze­ana­li­zo­wać ten trend i wyko­na­ła  napraw­dę solid­ny kawał robo­ty, któ­rej wyni­ki są inte­re­su­ją­ce.

Czy­taj dalej

Aktualności

Obchody Roku Henryka Sienkiewicza na Targach Książki Historycznej!

Gdy­by Hen­ryk Sien­kie­wi­cz publi­ko­wał dzi­siaj, z pew­no­ścią zdo­by­wał­by szczy­ty list best­sel­le­rów. Pró­bo­wał róż­ny­ch form lite­rac­ki­ch, budził żywe dys­ku­sje w spo­łe­czeń­stwie i pro­wa­dził burz­li­we życie miło­sne, któ­re zachwy­ci­ło­by współ­cze­sną bul­wa­ro­wą pra­sę. Jed­no­cze­śnie trud­no wyobra­zić sobie histo­rię pol­skiej lite­ra­tu­ry bez “W pusty­ni i w pusz­czy”, “Krzy­ża­ków”, “Quo vadis” czy “Try­lo­gii”. Za cało­kształt twór­czo­ści został odzna­czo­ny Nagro­dą Nobla. W darze od naro­du pol­skie­go otrzy­mał dwo­rek w Oblę­gor­ku, gdzie obec­nie mie­ści się muzeum pisa­rza. Czy­taj dalej

Ekranizacje

Alchemik Paula Coelho zostanie zekranizowany!

Tri­Star będą­cy czę­ścią kon­cer­nu Sony Pic­tu­res Enter­ta­in­ment nabył pra­wa do zekra­ni­zo­wa­nia jed­nej z naj­po­pu­lar­niej­szy­ch ksią­żek Pau­la Coel­ho, „Alche­mi­ka”. Nad książ­ką czu­wał przez wie­le lat Lau­ren­ce Fish­bur­ne z Cine­ma Gyp­sy, któ­ry wraz z pro­du­cen­tem Kevi­nem Fra­ke­sem z Palm­Star Media i sze­fo­wą Tri­Star Han­nah Min­ghel­la ma zamiar czu­wać rów­nież nad tym pro­jek­tem. Czy­taj dalej

Aktualności

Darmowe książki do końca życia? To możliwe!

Jed­na z lon­dyń­ski­ch księ­gar­ni posta­no­wi­ła speł­nić marze­nie każ­de­go książ­ko­ho­li­ka! Cho­ciaż na pierw­szy rzut oka sło­wa „już nigdy nie kupię książ­ki” brzmią tyl­ko jak czcze obiet­ni­ce każ­de­go, kto kocha czy­tać, tak jed­nak w tym przy­pad­ku mają ukry­te zna­cze­nie, czy ina­czej mówiąc, dru­gie dno. Księ­gar­nia Hey­wo­od Hill, aby uczcić 80-lecie swo­je­go ist­nie­nia, posta­no­wi­ła ufun­do­wać któ­re­muś ze swo­ich klien­tów nagro­dę życia – zwy­cięz­ca będzie mógł do koń­ca życia, raz w mie­sią­cu, wybrać sobie z ich ofer­ty jed­ną nowo­ść wydaw­ni­czą – co cie­ka­we, dostar­czo­na zosta­nie do każ­de­go miej­sca na świe­cie.

Czy­taj dalej

Aktualności

Brak dobrych wieści w temacie przyszłości rynku książki

Oso­by śle­dzą­ce sytu­ację na pol­skim ryn­ku książ­ki zapew­ne przy­wy­kły już do tego, że kolej­ne rapor­ty przy­no­szą coraz bar­dziej pesy­mi­stycz­ne dane. Nie ina­czej jest i tym razem, a opu­bli­ko­wa­ne zosta­ły wła­śnie dwa nowe sza­cun­ki przy­szło­ści ryn­ku.

Czy­taj dalej