Sprawdzasz tag

Leonard Cohen

Aktualności

Zmarł Leonard Cohen

7 listo­pada zmarł bard Leonard Cohen. Prze­żył swoje życie inten­syw­nie i pozo­sta­wił po sobie ogromną spu­ści­znę. Mało kto pamięta, że nim zaczął śpie­wać, już publi­ko­wał, a w wywia­dach czę­sto żar­to­wał, że został muzy­kiem, bo tan­tiemy z ksią­żek były za niskie. Tak naprawdę śpie­wał dla przy­jem­no­ści i popu­lar­ność zyskał raczej przez przy­pa­dek, gdy Judy Col­lins zain­te­re­so­wała się pio­senką “Suzanne” i nagrała jej pro­fe­sjo­nalną wer­sję, by potem wpro­wa­dzić Cohena do muzycz­nego śro­do­wi­ska.

Czy­taj dalej

MARGO
Tarryn Fisher

tylko 19,90 zł - 43% rabatu

W Bone jest dom.
W domu mieszka dziewczyna.
W dziewczynie mieszka ciemność...
KUP TERAZ