Sprawdzasz tag

lektura

Aktualności

Nowa lista lektur dla klas szkoły podstawowej 4 – 8

Mini­ster­stwo Edu­ka­cji Naro­do­wej opu­bli­ko­wało pro­jekt pod­stawy pro­gra­mo­wej dla wszyst­kich typów szkół. Likwi­da­cja gim­na­zjów utrzy­mana jest w mocy. Dodat­kowo opu­bli­ko­wano listę lek­tur dla klas IVVIII. Z jed­nej strony lista nie jest spe­cjal­nie szo­ku­jąca i zawiera sporo tytu­łów, które już na niej gościły, z dru­giej nie jest chyba do końca prze­my­ślana, przy­kła­dowo “Igrzy­ska śmierci” Suzanne Col­lins poja­wiły się jako pro­po­zy­cja dla ósmej klasy, a “Cybe­riada” Sta­ni­sława Lema – dla szó­stej, mimo iż druga z tych pozy­cji jest zde­cy­do­wa­nie bar­dziej wyma­ga­jąca.

Poni­żej pre­zen­tu­jemy spis lek­tur: Czy­taj dalej

MARGO
Tarryn Fisher

tylko 19,90 zł - 43% rabatu

W Bone jest dom.
W domu mieszka dziewczyna.
W dziewczynie mieszka ciemność...
KUP TERAZ