Sprawdzasz tag

legendy polskie

Aktualności

Jaga z serii Legend Polskie – zobaczcie film

Czas na “Jagę” naj­now­szy film z serii Legendy Pol­skie! Do tej pory w ramach serii uka­zały się e-booki “Legendy Pol­skie” oraz “Wywiad z Borutą. Seria Legendy Pol­skie”, a także cztery minia­tury fil­mowe autor­stwa Toma­sza Bagiń­skiego: “Smok”, “Twar­dow­sky”, “Twar­dow­sky 2.0” oraz “Ope­ra­cja Bazy­li­szek”. Dołą­czyła do nich piąta, “Jaga”.

Czy­taj dalej

Ciekawostki

Zwiastun Jagi z serii Legendy Polskie

Pamię­ta­cie pro­jekt “Legendy Pol­skie”, czyli wspólne dzieło Alle­gro i Power­gra­phu? Do tej pory w ramach serii uka­zały się e-booki “Legendy Pol­skie” oraz “Wywiad z Borutą. Seria Legendy Pol­skie”, a także cztery minia­tury fil­mowe autor­stwa Toma­sza Bagiń­skiego: “Smok”, “Twar­dow­sky”, “Twar­dow­sky 2.0” oraz “Ope­ra­cja Bazy­li­szek”. Dołą­czy do nich piąta, “Jaga”, któ­rej pre­miera została zapo­wie­dziana na 9 grud­nia 2016 roku.

Czy­taj dalej

Aktualności

Operacja Bazyliszek z serii Legendy Polskie

Alle­gro i Power­graph kon­ty­nu­ują swoją akcję “Legendy Pol­skie”. Wła­śnie świat ujrzała kolejna jej fil­mowa odsłona. Po fil­mach “Legendy Pol­skie: Smok”, “Legendy Pol­skie: Twar­dow­sky” oraz “Legendy Pol­skie: Twar­dow­sky 2.0” możemy podzi­wiać “Legendy Pol­skie: Ope­ra­cja Bazy­li­szek”. Jak poprzed­nio, za reży­se­rię odpo­wiada Tomasz Bagiń­ski z Pla­tige Image. Sce­na­riusz “Ope­ra­cji Bazy­li­szek” przy­go­to­wał Domi­nik K. Marzec, a w rolach głów­nych wystą­pili: Paweł Doma­gała, Olaf Luba­szenko, Micha­lina Olszań­ska oraz Piotr Macha­lica.

Czy­taj dalej

MARGO
Tarryn Fisher

tylko 19,90 zł - 43% rabatu

W Bone jest dom.
W domu mieszka dziewczyna.
W dziewczynie mieszka ciemność...
KUP TERAZ