Sprawdzasz tag

Kubuś Puchatek

Ciekawostki

Tatuaż dla mola książkowego

Są różne formy zapre­zen­to­wa­nia czy­tel­ni­czego odda­nia. Fan może kolek­cjo­no­wać twór­czość i wszystko, co z nią zwią­zane, jeź­dzić na spo­tka­nia, kolek­cjo­no­wać auto­grafy, two­rzyć fanarty i fan­fiki… może także dowód swo­jego przy­wią­za­nia do książki lub serii na zawsze wyryć na swo­jej skó­rze. W poniż­szej gale­rii pre­zen­tuję wyjąt­kowo inte­re­su­jące przy­kłady czy­tel­ni­czych tatu­aży.

Czy­taj dalej

Aktualności

Kubuś Puchatek świętuje urodziny!

Towa­rzy­szył nie tylko nam i naszym dzie­ciom, ale też rodzi­com, dziad­kom i pra­dziad­kom. Kto taki?

Kubuś Pucha­tek. Świę­tuje wła­śnie swoje 90. uro­dziny… co spra­wia, że jest rów­no­lat­kiem kró­lo­wej Elż­biety II, zresztą jego fanki. Czy­taj dalej

Ekranizacje

Film o autorze Kubusia Puchatka z udziałem Margot Robbie

A.A. Milne na całym świe­cie jest znany jako autor “Kubu­sia Puchatka” (Win­nie the Pooh – w dru­gim pol­skim prze­kła­dzie zna­nym jako Fre­dzia Phi Phi). Teraz wszy­scy miło­śnicy jego prozy będą mogli poznać syl­wetkę twórcy – dzięki pro­duk­cji “Unti­tled A.A. Milne Pro­ject”. Stu­dio Fox Sear­chli­ght Pic­tu­res roz­po­częło wstępne zdję­cia do filmu; powstają one w Oxford­shire, Sur­rey, East Sus­sex i w Lon­dy­nie. Na pod­sta­wie sce­na­riu­sza Franka Cot­trella Boyce’a reży­se­ruje Simon Cur­tis, a pod­stawą do pro­jektu jest sztuka Simona Vau­ghana.

Czy­taj dalej