Sprawdzasz tag

Książki

Ciekawostki

Wino i książka? Idealne połączenie!

wino-4

Wino towa­rzy­szyć nam może w wielu oko­licz­no­ściach. Lampka wina do kola­cji, a może lampka w kąpieli? Można je wypić z przy­ja­ciółką, na randce, ale także sączyć wie­czo­rem przy dobrej książce… i wła­śnie tę ostat­nią oko­licz­ność pod­kre­śla wło­ska winiar­nia Mat­teo Cor­reg­gia.

Czy­taj dalej

Aktualności

Niestatystyczne propozycje książkowe na święta dla brata

Cute adorable boy reading a book in front of the christmas tree, lying down on sledge, night time, christmas concept

Tik tak, tik tak… Już zaraz gru­dzień, co spra­wia, że każdy z nas może usły­szeć w gło­wie zegar odli­cza­jący czas do Gwiazdki – a więc także czas na kupno pre­zen­tów miko­łaj­ko­wych i bożo­na­ro­dze­nio­wych. Wia­domo, że dla książ­ko­ma­niaka ide­alną lek­turą będzie nowy wolu­min, tylko jak go wybrać spo­śród tysięcy? Czy­taj dalej

Aktualności

Biedronka rajem dla moli książkowych

biedronka

Mimo roz­ma­itych akcji spo­łecz­nych czy oddol­nych dzia­łań biblio­tek i klu­bów książki, mają­cych na celu popu­la­ry­za­cję czy­tel­nic­twa, może oka­zać się, że wszyst­kie z tych dzia­łań są kro­plą w morzu w porów­na­niu z tym, co robi… Bie­dronka.

Czy­taj dalej

Aktualności

Kompromitacja polskiego Instytutu Książki w Londynie?

image of a stack of hard back books on the end of the pages tone

Mag­da­lena Dębow­ska, agentka lite­racka, zapo­znała się z mate­ria­łami zapre­zen­to­wa­nymi w imie­niu Insty­tutu Książki przez wice­dy­rek­tora tej insty­tu­cji Krzysz­tofa Koeh­lera oraz Andrzeja Zyska  (wydawcę i byłego pra­co­dawcę Dariu­sza Jawor­skiego, czyli obec­nego dyrek­tora IK) w ramach “Mar­ket Focus” w Lon­dy­nie. Jest to spo­tka­nie poprze­dza­jące Targi Książki w Lon­dy­nie, które odbędą się w marcu 2017. Dębow­ska, podob­nie jak część śro­do­wi­ska lite­racko-wydaw­ni­czego, jest zaże­no­wana pozio­mem wystą­pień.

Czy­taj dalej

Aktualności

Praca za czytanie książek? Super!

czytaj_pl_top

15 pra­co­daw­ców, w tym naj­więk­sze kra­jowe i mię­dzy­na­ro­dowe firmy, posta­no­wiło posta­wić kan­dy­da­tom do pracy nie­ty­powy waru­nek. W aktu­al­nie pro­wa­dzo­nych przez nich rekru­ta­cjach poszu­ki­wane są osoby, które oprócz odpo­wied­nich kwa­li­fi­ka­cji, doświad­czeni, czy zna­jo­mo­ści języka obcego muszą wyka­zać się rów­nież czy­ta­niem ksią­żek. W ten spo­sób pra­cow­ni­ków szu­kają m.in. jeden z naj­więk­szych pro­du­cen­tów sło­dy­czy w Pol­sce, wielka inter­ne­towa plat­forma sprze­daży odzieży i wio­dące kon­cerny medialne. Akcja odbywa się w ramach kam­pa­nii „Czy­taj PL”, któ­rej orga­ni­za­to­rami są Kra­kow­skie Biuro Festi­wa­lowe i plat­forma Woblink.com. Czy­taj dalej

Aktualności

Fundacja zajmująca się integracją cyfrową chce zamykać biblioteki w UK?

biblioteka-nowa

Nie minęły dwa tygo­dnie od czasu wypo­wie­dzi w Izbie Lor­dów Par­la­mentu UK doty­czą­cych nie­pod­wa­żal­nej wagi naro­do­wych biblio­tek i lamentu miesz­kań­ców Wal­sall spo­wo­do­wa­nego pro­po­zy­cją zamknię­cia 15 z 16 lokal­nych biblio­tek, a Tin­der Foun­da­tion zaj­mu­jąca się inte­gra­cją cyfrową orze­kła, że biblio­teki nie powinny być fawo­ry­zo­wane przez pań­stwo tylko dla­tego, że są biblio­te­kami. Orga­ni­za­cja stwier­dziła, że biblio­teki nie­przy­no­szące zysków nie mają prawa bytu.   Czy­taj dalej

Aktualności

Obchody Roku Henryka Sienkiewicza na Targach Książki Historycznej!

henryksienkiewicz

Gdyby Hen­ryk Sien­kie­wicz publi­ko­wał dzi­siaj, z pew­no­ścią zdo­by­wałby szczyty list best­sel­le­rów. Pró­bo­wał róż­nych form lite­rac­kich, budził żywe dys­ku­sje w spo­łe­czeń­stwie i pro­wa­dził burz­liwe życie miło­sne, które zachwy­ci­łoby współ­cze­sną bul­wa­rową prasę. Jed­no­cze­śnie trudno wyobra­zić sobie histo­rię pol­skiej lite­ra­tury bez “W pustyni i w pusz­czy”, “Krzy­ża­ków”, “Quo vadis” czy “Try­lo­gii”. Za cało­kształt twór­czo­ści został odzna­czony Nagrodą Nobla. W darze od narodu pol­skiego otrzy­mał dwo­rek w Oblę­gorku, gdzie obec­nie mie­ści się muzeum pisa­rza. Czy­taj dalej

Ciekawostki

Krzyk czytelniczej mody

maly-ksiaze

Ulu­bioną powieść aż chce się zabrać ze sobą wszę­dzie, prawda? Ale poza zna­cze­niem dosłow­nym, ist­nieje także prze­no­śne. Modny gadżet inspi­ro­wany uko­cha­nym tytu­łem z jed­nej strony poka­zuje, że osoba nosząca go jest kre­atywna i wyróż­nia się z tłumu, a z dru­giej umoż­li­wia pochwa­le­nie się swoim czy­tel­ni­czym gustem. Czy­taj dalej

Ciekawostki

Emma Watson znowu rozdawała książki

emma.jpg

Emma Wat­son wciąż pro­muje czy­tel­nic­two oraz femi­nizm. W reak­cji na wyniki wybo­rów w USA ogło­siła: “Dzi­siaj w nowo­jor­skim metrze zosta­wię książki autor­stwa Maya Ange­lou. A póź­niej będę wal­czyć jesz­cze moc­niej o sprawy, w które wie­rzę”. Pozo­sta­wia­nie ksią­żek w metrze to kon­ty­nu­acja udziału w akcji Books on the Under­gro­und, którą Wat­son czyn­nie popiera.

Czy­taj dalej