Sprawdzasz tag

Książki

Ciekawostki

Wysoki poziom czytelnictwa za murami więziennymi

Czy zasta­na­wia­li­ście się kie­dyś, jak wyglą­da czy­tel­nic­two w pol­ski­ch wię­zie­nia­ch? Z pew­no­ścią zasta­na­wia­ła się nad tym autor­ka bada­nia “Książ­ki w Pudle – czy­tel­nic­two w pol­ski­ch zakła­da­ch kar­ny­ch” Kata­rzy­na Lipiń­ska. Czy­taj dalej

Aktualności

Raport czytelnictwa w Polsce w roku 2016

Rapor­ty o czy­tel­nic­twie Biblio­te­ki Naro­do­wej regu­lar­nie dostar­cza­ją nam inte­re­su­ją­cy­ch infor­ma­cji o tym, czy Pola­cy czy­ta­ją i po co się­ga­ją naj­chęt­niej.

Aż 16% bada­ny­ch oznaj­mi­ło, że nie przy­po­mi­na sobie, by prze­czy­ta­ło jaki­kol­wiek tek­st obję­to­ści przy­naj­mniej trzech stron – uwzględ­nia­jąc cza­so­pi­sma i wia­do­mo­ści w sie­ci. Gru­pa ta jest sta­bil­na. Czy­taj dalej

Ciekawostki

Lista najlepiej sprzedających się książek wszech czasów

Zasta­na­wia­li­ście się kie­dyś, jakie powie­ści są naj­więk­szy­mi best­sel­le­ra­mi świa­ta? Ist­nie­je ich lista. Nie jest, nie­ste­ty, dosko­na­ła, ponie­waż są książ­ki, któ­ry­ch dokład­ne­go nakła­du nie da się poli­czyć ze wzglę­du na wzno­wie­nia bazu­ją­ce na pra­wa­ch dome­ny publicz­nej. Zali­cza­ją się do tego gro­na np. “Opo­wie­ść wigi­lij­na” Char­le­sa Dic­ken­sa czy “Hra­bia Mon­te Chri­sto” Ale­xan­dra Duma­sa. Czy­taj dalej

Ciekawostki

Ludzie, którzy czytają książki, żyją dłużej?!

Dobra wia­do­mo­ść dla kocha­ją­cy­ch czy­tać.
Bada­cze z Uni­wer­sy­te­tu Yale odkry­li, że ludzie, któ­rzy czy­ta­ją książ­ki, żyją dłu­żej. W prze­pro­wa­dzo­nym bada­niu zapy­ta­no 3635 osób w wie­ku ponad 50 lat o ich aktyw­no­ść czy­tel­ni­czą. Czy­taj dalej

Wywiady

Wywiad z Jarosławem Molendą

Lek­tu­ra książ­ki jest jak podróż, ale cza­sa­mi pisa­nie i podró­żo­wa­nie wią­że się ze sobą o wie­le bar­dziej ści­śle. Przy­kła­dem jest bio­gra­fia Jaro­sła­wa Molen­dy, pisa­rza i podróż­ni­ka. Zapra­szam do lek­tu­ry wywia­du z tym auto­rem kil­ku­na­stu ksią­żek popu­lar­no­nau­ko­wy­ch. Czy­taj dalej

Ciekawostki

Reese Witherspoon poleca książki na instagramie i twiterze

Nie­za­prze­czal­nie Reese Wither­spo­on na nosa do dobry­ch lek­tur. Gdy w 2011 roku otrzy­ma­ła manu­skrypt “Zagi­nio­nej dziew­czy­ny” Gil­lian Flynn, posta­no­wi­ła nakrę­cić film na jego pod­sta­wie i w 2014 mogli­śmy go obej­rzeć na dużym ekra­nie. Oka­zał się hitem. Czy­taj dalej

Ciekawostki

10 ciekawostek o Ursuli Le Guin

Nasi ulu­bie­ni pisa­rze towa­rzy­szą nam na co dzień – dzię­ki swo­jej twór­czo­ści. Jed­no­cze­śnie jed­nak jest napraw­dę wie­le rze­czy, któ­ry­ch o nich nie wie­my – choć te bywa­ją rów­nie inte­re­su­ją­ce jak ele­men­ty ich fik­cji. Dziś chciał­bym przed­sta­wić Wam 10 fak­tów o Ursu­li Le Guin, jed­nej z naj­waż­niej­szy­ch auto­rek lite­ra­tu­ry fan­ta­stycz­nej w histo­rii kul­tu­ry, wła­da­ją­cej rów­nie spraw­nie pió­rem, co poważ­ny­mi tema­ta­mi z dzie­dzin spo­łecz­ny­ch, któ­re czę­sto­kroć sta­ją się nie tyl­ko moty­wem głów­nym jej powie­ści, ale prak­tycz­nie mają miej­sce w każ­dym utwo­rze pisar­ki. Czy­taj dalej

Aktualności

Instytut Książki znów myli nazwiska pisarzy

Dobra zmia­na w Insty­tu­cie Książ­ki przy­no­si kolej­ne efek­ty”, sko­men­to­wał Jacek Deh­nel. Oka­za­ło się, że pol­ski Insty­tut Książ­ki przy­go­to­wał zakład­ki z Zofią Nał­kow­ską… tyle że pod­pi­sał ją jako “Naukow­ska”. Zakład­ki są czę­ścią akcji pro­mo­cyj­nej kla­sy­ków lite­ra­tu­ry pol­skiej, ale naj­wy­raź­niej to przed­sta­wi­cie­le insty­tu­tu powin­ni się douczyć. Czy­taj dalej

Ciekawostki

Nowa porcja gifów opisujących Niestatystycznego książkomaniaka

Czym był­by inter­net bez memów i gifów? Oczy­wi­ście zosta­ły­by jesz­cze por­no­gra­fia i zdję­cia kot­ków, ale prze­cież nie tyl­ko tym żyje czło­wiek. Co wię­cej, gify mają to do sie­bie, że w kil­ku uję­cia­ch zamy­ka­ją uni­wer­sal­ne emo­cje. Stąd też .… odsło­na gale­rii, któ­ra pre­zen­tu­je moje czy­tel­ni­cze odczu­cia. Zało­żę się, że nie jestem w niej odosob­nio­ny! Czy­taj dalej

Ciekawostki

Gdy pracownicy księgarni się nudzą… wpadają na świetne pomysły!

Wszy­scy sły­sze­li­śmy, że nie liczy się for­ma, a tre­ść. Na tym prze­ko­na­niu opie­ra się cały rynek ebo­oków – oddzie­la tre­ść i pozwa­la jej funk­cjo­no­wać bez for­my. Póki jed­nak rynek ksią­żek papie­ro­wy­ch ist­nie­je, póty może­my się bawić samą for­mą zewnętrz­ną. Jak pra­cow­ni­cy fran­cu­skiej księ­gar­ni “Libra­irie Mol­lat”, któ­rzy wyko­na­li dow­cip­ną sesję foto­gra­ficz­ną. Czy­taj dalej

Ciekawostki

Sukienki z książkowymi motywami!

Pro­jek­tant­ka mody Justy­na Ołta­rzew­ska przy­go­to­wa­ła kolek­cję sukie­nek z książ­ko­wy­mi moty­wa­mi. Czy­tel­ni­cza kolek­cja powsta­ła we współ­pra­cy z inter­ne­to­wym pro­gra­mem “Książ­nicz­ki”.

Sukien­ki tra­fią do sprze­da­ży już 23 kwiet­nia. Czy­taj dalej

Ciekawostki

Księgarnia sięga po clickbaity, aby promować klasykę literatury

Inter­net to mie­cz o podwój­nym zasię­gu, może­my uzy­skać dostęp do wsze­la­kiej wie­dzy, ale też zamie­nia nasz mózg w pap­kę zachwy­ca­ją­cą się coraz to nowy­mi fil­mi­ka­mi z uro­czy­mi kot­ka­mi.
Wia­do­mo jak bar­dzo nie­ogra­ni­czo­ny dostęp do zaso­bów inter­ne­tu wpły­wa na naszą pro­duk­tyw­no­ść. A wpły­wa źle, bo zamia­st się­gać do ksią­żek spę­dza­my czas na bez­myśl­nym wer­to­wa­niu zaso­bów sie­ci.

Czy­taj dalej

Ciekawostki

Książkowa mapa świata

Użyt­kow­nik Red­di­ta skry­wa­ją­cy się pod pseu­do­ni­mem Back­for­war­d24 wyko­nał kawał nie­sa­mo­wi­tej robo­ty, wyko­nu­jąc mapę, na któ­rej każ­dy kraj jest repre­zen­to­wa­ny przez jed­ną książ­kę. Dobór pozy­cji jest oczy­wi­ście subiek­tyw­ny, ale bez dwó­ch zdań pra­ca ta wyma­ga­ła spo­re­go przy­go­to­wa­nia i nie­złej eru­dy­cji. Czy­taj dalej

Aktualności

Ulga podatkowa dla czytających?

Wydaw­nic­two Cla­ro­scu­ro przed­sta­wi­ło Pol­skiej Izbie Książ­ki pro­po­zy­cję ulgi podat­ko­wej dla kupu­ją­cy­ch książ­ki. Mia­ła­by ona pozwo­lić na odli­cze­nie od podat­ku do kil­ku­set zło­ty­ch rocz­nie. Czy­taj dalej