Sprawdzasz tag

Książki

Aktualności

Książki dla podopiecznych hospicjów

Fun­da­cja Hospi­cjum Onko­lo­giczne z Ursy­nowa ape­luje o udział w akcji zbie­ra­nia ksią­żek dla pod­opiecz­nych. Szcze­gól­nie cenne będą lite­ra­tura współ­cze­sna oraz kla­syczna. Ważne, by książki były nie­znisz­czone – ze względu na stan zdro­wia pod­opieczni hospi­cjum potrze­bują czy­stych kar­tek, a także czy­tel­nego druku. Czy­taj dalej

Ciekawostki

Kim Kardashian założyła klub książkowy

Kim Kar­da­shian to jedna z cele­bry­tek “zna­nych z tego, że są znane”. Jej nowe przed­się­wzię­cie zupeł­nie nie pasuje do wize­runku, który stwo­rzyła. Mia­no­wi­cie: zało­żyła klub książ­kowy, do któ­rego może dołą­czyć każdy. Czy­taj dalej

Ciekawostki

Edukujący wyrok

Grupa nasto­lat­ków z Vir­gi­nii została ska­zana nie­ty­po­wym wyro­kiem. Pię­cio­oso­bowa grupa pokryła Ash­burn Colo­red School, czyli histo­ryczny budy­nek, który słu­żył jako szkoła dla czar­no­skó­rych dzieci w latach 1892–1959, graf­fiti przed­sta­wia­ją­cym swa­styki, dino­zaury, geni­ta­lia i obraź­liwe hasła.

Czy­taj dalej

Aktualności

Książkowe prezenty w których zakocha się każdy!

Nowy rok za pasem, a co za tym idzie – mnó­stwo nowych oka­zji do świę­to­wa­nia! Ledwo skoń­czymy obcho­dzić walen­tynki 14 lutego, a już czas na wybie­ra­nie pre­zen­tów dla pań z oka­zji Dnia Kobiet, gdy zaś ósmego marca wrę­czymy upo­minki, to Wiel­ka­noc będzie tuż, tuż… Czy­taj dalej

Aktualności

Niestatystyczny spis książek na luty 2017

Sty­czeń poka­zał, że nowy rok nie spro­wa­dzi na nasz rynek regresu wydaw­ni­czego, a lite­ra­tura wciąż będzie w cenie, nie tylko tej deta­licz­nej, ale też sensu war­to­ści wyż­szych. Księ­gar­niane półki ugięły się po raz kolejny pod cie­ka­wymi tytu­łami, zarówno nowymi u nas, jak i wzno­wio­nymi – pro­szę się jed­nak nie oba­wiać, luty nie zwal­nia tempa. Choć jak mawia stare pol­skie przy­sło­wie „nie­sta­ty­stycz­nych Pola­ków ni jedna kość, czy­ta­nia nigdy nie będzie nam dość”… A może ina­czej to szło? Dla­tego na zimowe wie­czory i mroźne dnie, warto ukryć się w cie­płym zaci­szu domu, z książką – a jakże! – i może kub­kiem gorą­cej kawy i kocem na podo­rę­dziu. Bez zbęd­nego pi-tu, pi-tu, przejdźmy do tego, co nas w księ­gar­niach w lutym czeka.

Czy­taj dalej

Aktualności

Pomożecie uratować bibliotekę?

Że kul­tura jest sferą wiecz­nie nie­do­fi­nan­so­waną – to żadna nowość. Ale nie­które insty­tu­cje cier­pią na tym bar­dziej niż inne. Wyjąt­kowe pro­blemy finan­sowe ma Biblio­teka publiczna przy ul. Puław­skiej 43 na Moko­to­wie.

Czy­taj dalej

Ciekawostki

Barack Obama: książki pozwalały przetrwać mi stresujące chwile

Barack Obama, koń­cząc pre­zy­den­turę, udzie­lił dzien­ni­karce i kry­tyczce lite­rac­kiej Michiko Kaku­tani z “New York Timesa” wywiadu, w któ­rym wyznał, co pozwo­liło mu prze­trwać ten stre­su­jący okres. A były to książki. Ame­ry­ka­nie pod­kre­ślają, iż to pierw­szy pre­zy­dent-biblio­fil od cza­sów Abra­hama Lin­colna.

Czy­taj dalej

Ciekawostki

Czterolatka Daliyah Arana przeczytała ponad tysiąc książek!

Mło­dziutka, bo zale­d­wie czte­ro­let­nia Daliyah Arana została zapro­szona do Biblio­teki Kon­gresu, czyli naj­więk­szej biblio­teki świata. Było to dla dziew­czynki speł­nie­nie marzeń. Daliyah spo­tkała się z 14. Biblio­te­ka­rzem Kon­gresu – dr Carlą Hay­den, a także zwie­dziła biblio­tekę, która zro­biła na niej ogromne wra­że­nie.

Czy­taj dalej

Ciekawostki

Najciekawsze książki roku 2016 według Billa Gatesa

Nie ma chyba nikogo, kto nie sły­szałby o Billu Gate­sie, współ­za­ło­ży­cielu Micro­so­ftu i jed­nym z naj­bo­gat­szych ludzi na świe­cie. Gates całe życie był ogrom­nym miło­śni­kiem lite­ra­tury – jako dziecko prze­czy­tał wszyst­kie tomy ency­klo­pe­dii, co wię­cej – rodzice musieli zabra­niać mu czy­ta­nia w cza­sie obiadu, by mieć pew­ność, że syn zje w spo­koju. Pasja nie opu­ściła go z wie­kiem – Bill Gates czyta książkę tygo­dniowo, a na swoim blogu regu­lar­nie dzieli się z fanami not­kami o lite­ra­tu­rze, która go inspi­ruje. Czy­taj dalej

Aktualności

Graham Masterton z projektem W więzieniu pisane

Gra­ham Master­ton odwie­dził ponow­nie Pol­skę – nie jest żadną tajem­nicą, że pisarz darzy nasz kraj sym­pa­tią, także z powodu pol­skich korzeni jego żony. Tym razem jed­nak w ramach trasy pro­mo­cyj­nej odwie­dził Zakład Karny w Woło­wie pod Wro­cła­wiem, który zain­spi­ro­wał go do pro­jektu “W wię­zie­niu pisane”. Po spo­tka­niu z więź­niami Master­ton uznał, iż są to cie­kawi oraz oczy­tani ludzie, a dodat­kowo jedni z naj­bar­dziej entu­zja­stycz­nych grup fanów, jakich spo­tkał kie­dy­kol­wiek i bez wąt­pie­nia mają poten­cjał two­rze­nia wła­snych tek­stów.

Czy­taj dalej

Aktualności

Kochać książki jak Islandię

Czy wie­cie, że naród czy­ta­jący naj­wię­cej ksią­żek per capita mieszka na mroź­nej pół­noc­nej wyspie nie­malże pozba­wio­nej drzew? Pozba­wiony pod­sta­wo­wych źró­deł surowca, z któ­rego można pro­du­ko­wać papier – ele­men­tarny budu­lec opa­słych tomów? A jed­nak jego umi­ło­wa­nie powie­ści jest tak wiel­kie, że nie tylko od wie­ków zdo­bywa je mimo wszel­kich prze­ciw­no­ści losu, ale też w okre­sie świąt rynek zalewa tak prze­ogromna ilość publi­ka­cji, że nazywa się to „powo­dzią ksią­żek”. Doprawdy, Island­czycy są nie­sa­mo­wici i chyba nikt nie kocha czy­tać tak jak oni. A zja­wi­sko to trwa od wie­ków. Czy­taj dalej

Aktualności

Tanie książki na zimę w Biedronce

I znów piszę o Bie­dronce! Przy­pa­dek? Nie, wielki zimowy kier­masz ksią­żek! Po tym, jak Bie­dronka odno­to­wała gigan­tyczną sprze­daż oraz zaofe­ro­wała inte­re­su­jące pakiety świą­teczne, sieć wycho­dzi z kolejną czy­tel­ni­czą ini­cja­tywą. Tym razem jest to wielka wyprze­daż – gorące tytuły takie jak twór­czość Kinga, Clancy’ego, Nesbo, Cana­van, Cus­slera czy Miło­szew­skiego dostępne będą za jedyne 9,99 zł.

Czy­taj dalej

MARGO
Tarryn Fisher

tylko 19,90 zł - 43% rabatu

W Bone jest dom.
W domu mieszka dziewczyna.
W dziewczynie mieszka ciemność...
KUP TERAZ