Sprawdzasz tag

Książki

Ciekawostki

Nietoperze w bibliotece! Naturalny sposób ochrony starych manuskryptów w Portugalii

W śre­dnio­wie­czu mni­si w biblio­te­kach trzy­ma­li koty. Te sku­tecz­nie radzi­ły sobie z gry­zo­nia­mi lubu­ją­cy­mi się w pod­ja­da­niu prze­pi­sy­wa­nych z tru­dem tomisz­czów. Zno­si­li nawet śla­dy kocich sików na bez­cen­nych księ­gach – było to lep­sze niż wygry­zio­ne w nich dziu­ry. Jed­nak myszy czy szczu­ry to nie jedy­na pla­ga biblio­tek. W książ­kach gustu­je rów­nież wszel­kie­go rodza­ju robac­two. Na szczę­ście chrząsz­cze i ćmy to conoc­ny posi­łek nie­to­pe­rzy, dla­te­go te zaraz obok kotów sta­ły się natu­ral­ny­mi obroń­ca­mi lite­rac­kiej spu­ści­zny świa­ta. Przy­naj­mniej w Por­tu­ga­lii. Czy­taj dalej

-->
Aktualności

Dyskusyjne Kluby Książki w Polsce mają się dobrze

Czy­ta­nie ksią­żek jest jak naj­bar­dziej zaję­ciem indy­wi­du­al­nym, ale już po lek­tu­rze war­to mieć z kim o nich poroz­ma­wiać. Spraw­dza­ją się w tym momen­cie Dys­ku­syj­ne Klu­by Książ­ki. Uczest­nic­two w nich jest zupeł­nie dobro­wol­ne i dar­mo­we. Jest to dosko­na­ła oka­zja, by poznać ludzi o podob­nych zain­te­re­so­wań, poprze­rzu­cać się argu­men­ta­mi z kimś, kto ma nie­co odmien­ny pogląd na daną spra­wę czy w koń­cu zaj­rzeć do ksią­żek, po któ­re być może w innym wypad­ku w ogó­le by się nie się­gnę­ło. Insty­tut Książ­ki podał, że aktu­al­nie w Pol­sce funk­cjo­nu­je 1685 klu­bów, czy­li o 72 wię­cej niż na koniec ubie­głe­go roku. Czy­taj dalej

-->
Ciekawostki

Uważajcie, co kupujecie. Policja zabezpieczyła piętnaście książek kwalifikujących się jako straty wojenne

Anty­kwa­ria­ty, wszel­kiej maści pchle tar­gi i baza­ry są dosko­na­łym miej­scem, by tra­fić na rzad­ką, sta­rą książ­kę lub po pro­stu tytuł, któ­re­go w nor­mal­nej sprze­da­ży już nie ma. Zda­rza się, że przy oka­zji moż­na zdo­bycz upo­lo­wać za wca­le śmiesz­ne pie­nią­dze, bo nie­rzad­ko ten czy tam­ten han­dlarz sprze­da­je, nie wie­dząc co tak napraw­dę sprze­da­je, a pie­niąż­ków potrze­bu­je, na ten przy­kład, na wódecz­kę. Trze­ba się jed­nak liczyć z tym, że takie anty­kwa­rycz­ne cudeń­ka naj­praw­do­po­dob­niej pocho­dzą z nie­le­gal­ne­go źró­dła. Prze­ko­nał się o tym ostat­nio pewien miesz­ka­niec Toru­nia. Czy­taj dalej

-->
Aktualności

Lipcowa oferta książkowa w Biedronce

Od 16 lip­ca w Bie­dron­kach będzie dostęp­na nowa ofer­ta na książ­ki. W ofer­cie znaj­dzie­my m.in Kata­rzy­na Bon­da, Beata Paw­li­kow­ska,  Car­los Ruiz Zafon, Jojo Moy­es, Pau­la Haw­kins, Ian McE­wan. Książ­ki będą dostęp­ne w cenie 19,99 i 24,99.

Poni­żej peł­na lista ksią­żek i auto­rów. Czy­taj dalej

-->
Ciekawostki

Uwaga, niektóre książki mogą zabijać!

Ide­al­ny­mi kan­dy­da­ta­mi na zabój­ców są oso­by nie­po­zor­ne, ciche, nie­zwra­ca­ją­ce na sie­bie uwa­gi, jed­nost­ki, o któ­rych nikt by nie pomy­ślał: patrz, wyglą­da jak typo­wy mor­der­ca. Dla­te­go zawsze tak wiel­kim zasko­cze­niem jest, kie­dy oka­zu­je się, że ten spo­koj­ny mło­dzie­niec z sąsiedz­twa z ujmu­ją­cym zami­ło­wa­niem do bota­ni­ki otruł całą swo­ją rodzi­nę eks­trak­tem z jakiejś egzo­tycz­nej rośli­ny. Tak samo o bycie śmier­tel­nie nie­bez­piecz­nym nikt nie podej­rze­wał­by książ­ki. A jed­nak. Czy­taj dalej

-->
Aktualności

Turcja gościem honorowym Miesiąca Spotkań Autorskich

Mie­siąc Spo­tkań Autor­skich to praw­do­po­dob­nie naj­więk­szy środ­ko­wo­eu­ro­pej­ski festi­wal lite­rac­ki. Odby­wa się rów­no­cze­śnie w pię­ciu mia­stach: Brnie, Ostra­wie, Koszy­cach, Lwo­wie i Wro­cła­wiu. Trwa trzy­dzie­ści jeden dni, każ­de­go wie­czo­ru czy­tel­ni­cy mogą wziąć udział w dwóch wyjąt­ko­wych spo­tka­niach autor­skich. Tego­rocz­na edy­cja star­tu­je 2 lip­ca i potrwa aż do 1 sierp­nia. Gościem hono­ro­wym tym razem jest Tur­cja. Stąd w naj­bliż­szym cza­sie Pol­skę odwie­dzi trzy­dzie­stu jeden twór­ców lite­ra­tu­ry turec­kiej. Czy­taj dalej

-->
Ciekawostki

Prawa do książki sprzedał w wieku 99 lat. Wydawca planuje premierę na setne urodziny autora.

Law­ren­ce Fer­lin­ghet­ti to ame­ry­kań­ski poeta, księ­garz i wydaw­ca. W mar­cu skoń­czył dzie­więć­dzie­siąt dzie­więć lat. Nadal aktyw­nie dzia­ła w bran­ży książ­ko­wej, przede wszyst­kim wciąż two­rzy poezję. Kil­ka lat temu napi­sał powieść Lit­tle Boy, któ­rą uda­ło mu się wła­śnie sprze­dać. Wszyst­ko wska­zu­je na to, że set­ne uro­dzi­ny będzie świę­to­wał jej wyda­niem. Czy­taj dalej

-->
Ciekawostki

Czytajcie, a być może unikniecie demencji

Czy­ta­nie jest zdro­we dla ducha i umy­słu. Wie­my o tym dosko­na­le, ale zawsze jest się dobrze w tym prze­ko­na­niu utwier­dzać. Chiń­scy naukow­cy prze­pro­wa­dzi­li kil­ku­let­ni eks­pe­ry­ment, po zakoń­cze­niu któ­re­go wysnu­li wnio­sek, że czy­ta­nie pozwa­la odsu­nąć w cza­sie poja­wie­nie się symp­to­mów demen­cji, jeśli nie zli­kwi­do­wać cał­ko­wi­cie ryzy­ka jej wystą­pie­nia. Czy­taj dalej

-->
Ciekawostki

Wakacyjne lektury polecane przez Billa Gatesa

Zało­ży­ciel Micro­so­ftu, jeden z naj­bo­gat­szych ludzi na świe­cie, dał się poznać jako praw­dzi­wy mol książ­ko­wy. Bill Gates nie­jed­no­krot­nie na swo­im blo­gu two­rzył zesta­wie­nia pole­ca­nych przez sie­bie tytu­łów. W zeszłym tygo­dniu zapro­po­no­wał pięć ksią­żek, któ­re war­to było­by prze­czy­tać w waka­cje. Choć okres ten chcie­li­by­śmy raczej koja­rzyć z lek­ką lek­tu­rą, Bill Gates w swo­im zesta­wie­niu umie­ścił książ­ki, któ­re doty­ka­ją tre­ści waż­nych, zmu­sza­ją do myśle­nia. Zazna­czył jed­nak, że każ­dą z nich czy­ta się dia­blo przy­jem­nie. Czy­taj dalej

-->
Ciekawostki

25% Amerykanów nie przeczytało w zeszłym roku ani jednej książki

Opu­bli­ko­wa­ne w mar­cu wyni­ki bada­nia czy­tel­nic­twa w Sta­nach Zjed­no­czo­nych prze­pro­wa­dzo­ne przez Pew Rese­arch Cen­ter poka­zu­ją, jakie podej­ście do ksią­żek ma ame­ry­kań­skie spo­łe­czeń­stwo. Sytu­acja za oce­anem jest raczej sta­bil­na i nie zmie­ni­ła się zbyt­nio (jeśli cho­dzi o ogól­ne tren­dy) od 2011 roku. Coraz wię­cej ludzi prze­rzu­ca się jed­nak z kla­sycz­nej książ­ko­wej for­my na jej cyfro­we wer­sje: e-booki i audio­bo­oki. Czy­taj dalej

-->
Ciekawostki

Top 10 książek, w których bohaterami są dzieci…i które nie zawsze są dla nich przeznaczone

Nawet kie­dy jeste­śmy już doro­sły­mi i odpo­wie­dzial­ny­mi ludź­mi, to zawsze w głę­bi naszej oso­bo­wo­ści nosi­my dziec­ko, któ­rym byli­śmy lata temu. Dziec­ko, któ­re reagu­je na świat podob­nie jak wte­dy, gdy doro­słość wyda­wa­ła nam się odle­głym i nie­osią­gal­nym zaszczy­tem. Cza­sem jest to roze­śmia­ny urwis, któ­ry nie stro­ni od żar­tów i odma­wia bycia „poważ­nym czło­wie­kiem”, innym razem jest to malec, któ­ry musi podo­łać wyzwa­niom zbyt trud­nym jak na jego moż­li­wo­ści, cza­sem zaś to zalęk­nio­ny ber­beć, któ­re­go świat dooko­ła po pro­stu prze­ra­ża.

Czy­taj dalej

-->
Aktualności

Książki, które wróciły do bibliotek po dekadach

Zapi­su­jąc się do biblio­te­ki, a póź­niej poży­cza­jąc w niej książ­kę, godzi­my się z regu­la­mi­nem insty­tu­cji. Tam zwy­kle w jasny spo­sób okre­ślo­ne są wszyst­kie zasa­dy, w szcze­gól­no­ści zaś okres, w jakim książ­kę nale­ży zwró­cić i kary, któ­re zosta­ną nało­żo­ne, kie­dy tego zobo­wią­za­nia się nie dopeł­ni. Mimo to są ludzie, któ­rzy z róż­nych powo­dów poży­czo­ne tytu­ły prze­trzy­mu­ją. Wra­ca­ją one do pla­ców­ki po kil­ku mie­sią­cach, cza­sa­mi latach, a nawet deka­dach. Czy­taj dalej

-->
Ciekawostki Felieton

Najdroższe książki na świecie

Książ­ki są cen­ne, wie­lu powie­dzia­ło­by nawet, że bez­cen­ne. Pod tym wzglę­dem dzia­ła­ją zupeł­nie jak wino – im star­sze, tym wię­cej war­te. Zwłasz­cza, jeśli mamy do czy­nie­nia z bia­łym kru­kiem, pierw­szym wyda­niem pod­pi­sa­nym ręką nie­ży­ją­ce­go już auto­ra. Kil­ka­dzie­siąt zło­tych wyda­nych w księ­gar­ni na nowość to frasz­ka przy kwo­tach, jaki­mi obra­ca się w domach aukcyj­nych, gdzie sprze­da­wa­ne są naj­rzad­sze oka­zy lite­rac­kie. Tam trze­ba mieć iście gru­by port­fel, taki, co pomie­ści milio­ny dola­rów. Poni­żej przed­sta­wia­my dzie­sięć naj­dro­żej sprze­da­nych ksią­żek na świe­cie. Czy­taj dalej

-->
Aktualności

Książkowy Zestaw Ratunkowy – pierwsza tego typu akcja w Polsce

Dopa­dła cię nagła potrze­ba czy­ta­nia, a brak ci książ­ki pod ręką? Od teraz to nie pro­blem. W prze­strze­ni War­sza­wy znaj­dziesz Książ­ko­we Zesta­wy Ratun­ko­we. Popro­wa­dzą cię do nich infor­ma­cje na przy­stan­kach komu­ni­ka­cji miej­skiej. Otwie­rasz skrzyn­kę, wyj­mu­jesz książ­kę i zabie­rasz ją ze sobą. Książ­ko­wy Zestaw Ratun­ko­wy to pierw­sza tego rodza­ju ini­cja­ty­wa w Pol­sce a praw­do­po­dob­nie tak­że na świe­cie. Jest nie­stan­dar­do­wą zapo­wie­dzią wiel­kie­go świę­ta czy­tel­ni­ków, czy­li Apo­stro­fu. Mię­dzy­na­ro­do­we­go Festi­wa­lu Lite­ra­tu­ry, któ­ry star­tu­je już 14 maja. Czy­taj dalej

-->
Wywiady

Jack Reacher jest lepszą wersją mnie – wywiad z Lee Childem

Jim Grant od 22 lat przed­sta­wia swo­im czy­tel­ni­kom pery­pe­tie Jac­ka Reache­ra. Piszą­cy pod pseu­do­ni­mem Lee Child autor two­rzy śred­nio jed­ną książ­kę rocz­nie, sam więc nie uwa­ża sie­bie za szcze­gól­nie płod­ne­go. Fani doce­nia­ją jed­nak jego kunszt – znaj­du­je się wśród naj­le­piej zara­bia­ją­cych pisa­rzy. W wywia­dzie opo­wia­da o tym, że pisze dla sie­bie, czy chciał­by zamie­nić się z Reache­rem na życia, a tak­że o swo­im entu­zja­stycz­nym podej­ściu do pale­nia mari­hu­any. Czy­taj dalej

-->