Sprawdzasz tag

Książka

Ekranizacje

Żywe maszyny doczekają się ekranizacji

zywe-maszyny

14 grud­nia 2018 trafi do kin kolejny film wypro­du­ko­wany przez Petera Jack­sona. Nie jest to jed­nak nic zwią­za­nego z twór­czo­ścią J.R.R. Tol­kiena, a “Żywe maszyny”, czyli adap­ta­cja powie­ści Phi­lipa Reeve’a.

Czy­taj dalej

Ciekawostki

Erotyczna książka kucharska Salvadora Dalego ponownie dostępna

salvador-dali-pisze

Salva­dor Dalí to postać znana wszyst­kim, ale ogrom jego prac jest trudny do ogar­nię­cia nawet dla fana. Dopiero co pisa­łem o zna­le­zie­niu jego ilu­stra­cji do “Ali­cji w Kra­inie Cza­rów“, a oka­zało się, iż szy­kuje się wzno­wie­nie (a dokład­niej reprint) jego… ero­tycz­nej książki kuchar­skiej. Mógł­bym roz­pi­sy­wać się o tym, czego spo­dzie­wać się po tej pozy­cji, ale chyba naj­le­piej pokażą to same ilu­stra­cje, sur­re­ali­styczne łączące zdję­cia i gra­fiki.

Czy­taj dalej

Ciekawostki

Statystyki z dziewczyną w tytule

emily-st-john-mandel

Kana­dyj­ska pisarka Emily St. John Man­del zwró­ciła uwagę, że poja­wiła się moda na umiesz­cze­nie w tytu­łach powie­ści słów „girl” lub „girls” („dziew­czyna” lub „dziew­czyny”). Posta­no­wiła prze­ana­li­zo­wać ten trend i wyko­nała  naprawdę solidny kawał roboty, któ­rej wyniki są inte­re­su­jące.

Czy­taj dalej

Ciekawostki

Zakładka origami, zrób to sam!

origami

Niech Was nie prze­raża hasło “ori­gami” – obie zapre­zen­to­wane metody są naprawdę pro­ste i przy­stępne dla każ­dego sza­rego zja­da­cza chleba, a co dopiero dla kre­atyw­nych umy­słów dokar­mia­nych regu­lar­nie lite­ra­turą. Wspo­mniane zakładki mają tę zaletę, że są naprawdę małe szanse, by wypa­dły czy się wysu­nęły i wyko­rzy­stać można je np. do zazna­cza­nia wielu inte­re­su­ją­cych stron w każ­dej książce.

Czy­taj dalej

Ekranizacje

Droga Królów Brandona Sandersona zostanie zekranizowana!

brandon-sanderson

DMG Enter­ta­in­ment nabyło prawa licen­cyjne do uzna­nej serii ksią­żek fan­tasy Bran­dona San­der­sona, „Cosmere”. Firma zobo­wią­zała się do zain­we­sto­wa­nia 270 milio­nów dola­rów, które mają pokryć połowę sumy wyma­ga­nej do stwo­rze­nia trzech fil­mów z kanonu San­der­sona. To jedna z naj­więk­szych umów tego rodzaju pod­pi­sa­nych w tym roku! DMG pobiło swoją ofertą wiele innych firm.

Czy­taj dalej

Ciekawostki

Ta książka zaspokoi Twoje pragnienie

the-drinkable-book

Mimo tego iż żyjemy w XXI wieku, wciąż na całym świe­cie powo­dem śmierci wielu ludzi jest brak dostępu do wody pit­nej. Orga­ni­za­cja “Water is Life” posta­no­wiła opra­co­wać nie­zwy­kłą książkę – zawiera ona nie tylko infor­ma­cje ostrze­gaw­cze, ale przede wszyst­kim sama jest nie­zwy­kle sku­tecz­nym fil­trem.

Czy­taj dalej

Ciekawostki

Książka, która zadaje ból!

sensorbook

Dzięki tej książce poczu­jesz ból głów­nego boha­tera. Fizycz­nie! Brzmi to jak histo­ria wyjęta z kar­tek powie­ści science-fic­tion, ale jed­nak to prawda. Naukowcy z ame­ry­kań­skiej uczelni MIT wyna­leźli książkę, dzięki któ­rej czy­tel­nik na wła­snej skó­rze będzie odczu­wał emo­cje towa­rzy­szące głów­nemu boha­te­rowi. O nie­ty­po­wym pro­duk­cie napi­sał angiel­ski „Guar­dian”.

Czy­taj dalej

Aktualności Zapowiedzi

Stephen i Owen King napiszą wspólnie książkę!

stepheniowen

Geny Ste­phena Kinga muszą być wyjąt­kowo silne, ponie­waż w jego ślady poszedł Joe Hill (znany m.in. z Rogów) ale także drugi z synów, Owen King, który ma już na kon­cie zbiór opo­wia­dań „Jeste­śmy w tym wszy­scy razem” oraz powieść „Reenact­ment”. Owen wpraw­dzie zacho­wał nazwi­sko ojca, ale dla odmiany poszedł w zupeł­nie innym kie­runku – zamiast hor­ro­rów sta­wia na lite­ra­turę oby­cza­jową oraz absur­dalny humor. Czy­taj dalej

Ekranizacje

Czy Dziewczyna w pociągu zagrozi Pani Peregrine?

dziewczyna-zpociag

Ekra­ni­za­cja fil­mowa książki “Oso­bliwy dom Pani Pere­grine” to pro­duk­cja, która w zeszły week­end zna­la­zła się na pierw­szym miej­scu box-office’u, zara­bia­jąc 28,8 miliona dola­rów. Nie­wy­klu­czone jed­nak, że ma solid­nego kon­ku­renta – wkrótce do kin trafi “Dziew­czyna z pociągu” (ekra­ni­za­cja książki pod tym samym tytu­łem), która trafi do trzech tysięcy kin i mimo wstęp­nych śred­nich recen­zji sza­cuje się, że zarobi około 24,3 miliona dola­rów. Jeśli sza­cunki okażą się trafne, nie prze­bije “Oso­bli­wego domu…” samym otwar­ciem, ale sze­roka dys­try­bu­cja oraz popu­lar­ność powie­ści “Dziew­czyna z pociągu” dają fil­mowi duże szanse na sta­nie się naj­gło­śniej­szą pre­mierą jesieni.

Czy­taj dalej