Sprawdzasz tag

Książka

Ciekawostki

Ebookowcy są wspaniali – III. święto e-papieru

Ostat­ni week­end sierp­nia na sta­le wpi­sał się w kalen­da­rzu świąt czy­tel­ni­czych. Od roku 2016 w tych dniach obcho­dzo­ne jest świę­to e-papie­ru – tech­no­lo­gii, któ­ra, jak twier­dzą jej zwo­len­ni­cy, zmie­nia świat na lep­sze. Czy­taj dalej

-->
Ciekawostki

Wszystko, co chcielibyście wiedzieć o Marku Krajewskim, ale baliście się zapytać

14 sierp­nia swo­ją przed­pre­mie­rę ma naj­now­sza książ­ka pol­skie­go mistrza kry­mi­na­łu Mar­ka Kra­jew­skie­go. “Mock. Poje­dy­nek” to trze­ci tom retro­spek­tyw­nej serii o mło­do­ści funk­cjo­na­riu­sza Eber­har­da Moc­ka, boha­te­ra best­sel­le­ro­we­go cyklu dzie­ją­ce­go się w Bre­slau. Marek Kra­jew­ski za swo­ją twór­czość wie­lo­krot­nie wyróż­nia­ny był pre­sti­żo­wy­mi nagro­da­mi, nie tyl­ko przy­zna­wa­ny­mi za kry­mi­na­ły (Nagro­da Wiel­kie­go Kali­bru), ale rów­nież za ogrom­ny wpływ na roz­wój kul­tu­ry (Pasz­port Poli­ty­ki i Srebr­ny Meda­le „Zasłu­żo­ny Kul­tu­rze Glo­ria Artis”). Z oka­zji uka­za­nia się jego kolej­nej książ­ki war­to zwró­cić uwa­gę na kil­ka cie­ka­wo­stek zwią­za­nych z wro­cła­wia­ni­nem.

Czy­taj dalej

-->
Aktualności

Oryginalna mapa Stumilowego Lasu pod młotkiem!

Wszel­kiej maści obra­zy i ilu­stra­cje zawsze robi­ły furo­rę na aukcjach. Dziś coraz więk­szą popu­lar­no­ścią wśród kolek­cjo­ne­rów sztu­ki cie­szą się rów­nież te, któ­re two­rzo­ne były nie­gdyś z myślą o dzie­ciach czy w ogó­le ryso­wa­no je na potrze­by książ­ko­we. 10 lip­ca w domu aku­cyj­nym Sothe­by na sprze­daż wysta­wio­na zosta­nie ory­gi­nal­na mapa Stu­mi­lo­we­go Lasu ryso­wa­na przez EH She­par­da, zna­na z przy­gód Kubu­sia Puchat­ka. Razem z nią pod mło­tek tra­fią jesz­cze czte­ry inne ilu­stra­cje angiel­skie­go arty­sty. Czy­taj dalej

-->
Ciekawostki

5 książek, które musisz przeczytać podczas mundialu

Cze­ka­jąc na pierw­szy gwiz­dek tego­rocz­nych mistrzostw świa­ta w pił­ce noż­nej, któ­ry roz­le­gnie się już dzi­siaj, 14 czerw­ca, na Sta­dio­nie Łuż­ni­ki w Moskwie, war­to przyj­rzeć się bli­żej naj­lep­szym książ­kom doty­czą­cym fut­bo­lu. Czy­taj dalej

-->
Aktualności Zapowiedzi

Wichry zimy zawieją w przyszłym roku. W tym zapanuje Ogień i krew.

Geo­r­ge R.R. Mar­tin potwier­dził osta­tecz­nie na swo­im blo­gu, że Wichry zimy nie mają naj­mniej­szych szans na uka­za­nie się jesz­cze w tym roku. Na otar­cie łez pisarz pro­po­nu­je swo­im fanom obszer­ną kro­ni­kę rodu Tar­ga­ry­enów – niby pre­qu­el, ale jed­nak nie do koń­ca, bo nie będzie to powieść w stan­dar­do­wym tego sło­wa zna­cze­niu, a raczej coś na zasa­dzie pod­ręcz­ni­ka wyima­gi­no­wa­nej histo­rii. Czy­taj dalej

-->
Zapowiedzi

Katarzyna Nosowska skomentuje otaczającą nas rzeczywistość w debiutanckiej książce

Kata­rzy­na Nosow­ska odkąd ogło­si­ła, że za poro­zu­mie­niem z człon­ka­mi zespo­łu Hey zawie­sza dzia­łal­ność nastał smut­ny czas dla fanów woka­list­ki i w ogó­le pol­skiej muzy­ki. Sama artyst­ka prze­ży­wa­ła wów­czas bar­dzo trud­ne chwi­le natu­ry oso­bi­stej, któ­rych gorycz oka­za­ła się łago­dzić… aktyw­ność na Insta­gra­mie. Kata­rzy­na Nosow­ska przy­zna­ła, że nie spo­dzie­wa­ła się, że to może spra­wiać taką fraj­dę i teraz po kil­ku mie­sią­cach dzia­łal­no­ści w ser­wi­sie dzię­ku­je Aga­cie Kule­szy, któ­ra z tym medium spo­łecz­no­ścio­wym ją zapo­zna­ła. Pro­fil woka­list­ki zyskał ogrom­ną popu­lar­ność dzię­ki krót­kim fil­mi­kom publi­ko­wa­nym z hasz­ta­giem #aja­zem­jej­po­wie­dzia­la, w któ­rych w zabaw­ny spo­sób komen­tu­je ota­cza­ją­cą ją rze­czy­wi­stość. W maju uka­że się książ­ka Nosow­skiej inspi­ro­wa­na wła­śnie tymi tre­ścia­mi. Czy­taj dalej

-->
Aktualności Ciekawostki

Anatomia bestsellera – jak wydać hit?

Naukow­cy z Nor­the­astern Uni­ver­si­ty w Bosto­nie posta­no­wi­li dogłęb­nie prze­ana­li­zo­wać listy best­sel­le­rów „New York Time­sa” by doszu­kać się sta­ty­stycz­nych pra­wi­dło­wo­ści okre­śla­ją­cych naj­le­piej sprze­da­ją­ce się tytu­ły. W tym celu prze­śle­dzi­li tygo­dnio­we zesta­wie­nia z lat 2008–2016, któ­rych było dokład­nie czte­ry­sta dzie­sięć. Co wyni­ka z prze­pro­wa­dzo­ne­go bada­nia? Czy­taj dalej

-->
Ciekawostki

Nowe teksty Charlotte Brontë w wydaniu

Sio­stry Bron­të zyska­ły sła­wę na całym świe­cie, a ich dzie­ła uzna­wa­ne są za kla­sy­ki angiel­skiej lite­ra­tu­ry. Tym bar­dziej sen­sa­cję wzbu­dzi­ło wej­ście The Bron­të Socie­ty w posia­da­nie dwóch manu­skryp­tów autor­ki Jane Eyre – i to tek­stów, któ­re nigdy wcze­śniej nie były publi­ko­wa­ne. Jesz­cze w tym roku sto­wa­rzy­sze­nie wyda książ­kę zawie­ra­ją­cą kopie ręko­pi­sów wraz z kil­ko­ma atrak­cyj­ny­mi dodat­ka­mi. Czy­taj dalej

-->
Ciekawostki Ekranizacje Felieton

Terror wśród lodów

Dan Sim­mons (1948- ) zna­ny jest przede wszyst­kim jako autor „Hype­rio­na” (oraz kon­ty­nu­acji tej książ­ki: „Upad­ku Hype­rio­na”, „Endy­mio­na” i „Try­um­fu Endy­mio­na”). Ale nie tyl­ko. To twór­ca licz­nych popu­lar­nych (i bar­dzo dobrych!) tytu­łów, za któ­re był wie­lo­krot­nie nagra­dza­ny – otrzy­mał m.in. Bram Sto­ker Award, Hugo Award, Locus Award, Seiun Award i World Fan­ta­sy Award.

Dzi­siaj zaj­mie­my się „Ter­ro­rem”, powie­ścią z 2007 roku. Oka­zja jest dobra, ponie­waż sta­cja AMC roz­po­czy­na emi­sję seria­lu na pod­sta­wie tego dzie­ła. Pol­ska pre­mie­ra zapla­no­wa­na jest na 5 kwiet­nia. Jed­no­cze­śnie ofi­cy­na Vesper wzna­wia też samą powieść w twar­dej opra­wie (za poprzed­nią, mięk­ko­okład­ko­wą edy­cję odpo­wia­da­ło to samo wydaw­nic­two, a jesz­cze wcze­śniej zosta­ła ona opu­bli­ko­wa­na przez Przed­się­bior­stwo Wydaw­ni­cze Rzecz­po­spo­li­ta SA). Czy­taj dalej

-->
Ciekawostki

XVIII-wieczny poradnik seksualny sprzedany na aukcji z trzydziestokrotnym przebiciem

Ma oko­ło trzy­stu lat. Przez swo­ją kon­tro­wer­syj­ną zawar­tość zosta­ła nie­gdyś zaka­za­na. Przed­sta­wia­my książ­kę pocho­dzą­cą z 1720 roku, któ­ra zgłę­bia mistycz­ne tema­ty ludz­kiej sek­su­al­no­ści. Oto Aristotle’s Master­pie­ce Com­ple­ted In Two Parts: The First Con­ta­ining the Secrets of Gene­ra­tion, czy­li w wol­nym tłu­ma­cze­niu: Ary­sto­te­le­sa arcy­dzie­ło w dwóch czę­ściach. Część pierw­sza zawie­ra­ją­ca sekre­ty pro­kre­acji. Publi­ka­cja zosta­ła sprze­da­na na aukcji za kwo­tę ponad trzech tysię­cy fun­tów. Czy­taj dalej

-->
Zapowiedzi

Ostatnie spotkanie ekipy z Trainspotting

Czy­tel­ni­cy z Mar­kiem Ren­to­nem, Simo­nem Wil­liam­so­nem, Danie­lem Mur­phym i Fran­ci­sem Beg­biem po raz pierw­szy zetknę­li się w 1993 roku. Wte­dy wyda­na zosta­ła debiu­tanc­ka powieść Irvine’a Welsha Tra­in­spot­ting, w któ­rej nurza­li­śmy się w hero­ino­wych odmę­tach Edyn­bur­ga lat 80-tych ubie­głe­go wie­ku. Boha­te­ro­wie powra­ca­li póź­niej przy róż­nych oka­zjach; w peł­nym skła­dzie widzie­li­śmy ich dotych­czas dwu­krot­nie – w Por­noTra­in­spot­ting zero. W mar­cu pięć­dzie­się­cio­let­ni już męż­czyź­ni spo­tka­ją się ponow­nie i wszyst­ko wska­zu­je, że po raz ostat­ni. Czy­taj dalej

-->
Ciekawostki Felieton

10 dowodów na to, że książki elektroniczne zmieniają świat

E-booki, audio­bo­oki, książ­ki mul­ti­me­dial­ne, książ­ki w tech­no­lo­gii VR, gry para­gra­fo­we i kom­pu­te­ro­we… Roz­wój tech­no­lo­gicz­ny dostar­cza nam coraz wię­cej moż­li­wo­ści obco­wa­nia z lite­ra­tu­rą, więc rynek ksią­żek już nigdy nie będzie taki sam. Postę­pu­ją­ca cyfry­za­cja i coraz powszech­niej­szy dostęp do coraz bogat­szych tre­ści mul­ti­me­dial­nych wpły­wa­ją na nasze życie codzien­ne. Elek­tro­ni­ka ma wpływ nie tyl­ko na nasze bez­pie­czeń­stwo, kom­fort życia i pozby­wa­nie się kolej­nych obo­wiąz­ków – postęp doty­czy rów­nież lite­ra­tu­ry. Z oka­zji Mię­dzy­na­ro­do­we­go Tygo­dnia Książ­ki Elek­tro­nicz­nej przy­go­to­wa­li­śmy 10 dowo­dów na to, że e-booki zmie­nia­ją świat.

Czy­taj dalej

-->
Aktualności Ekranizacje

Cormoran Strike już prawie na finiszu

W sierp­niu 2017 roku w sta­cji BBC został wyemi­to­wa­ny pierw­szy odci­nek mini­se­ria­lu będą­ce­go adap­ta­cją serii powie­ści o Cor­mo­ra­nie Strike’u pisa­nych przez J.K. Row­ling pod pseu­do­ni­mem Rober­ta Gal­bra­itha. Do tej pory uka­za­ło się pięć odcin­ków pokry­wa­ją­cych fabu­łę Woła­nia kukuł­ki i Jedwab­ni­ka. W week­end wyemi­to­wa­ny zosta­nie szó­sty epi­zod roz­po­czy­na­ją­cy Żni­wa zła. Siód­my i zara­zem ostat­ni poja­wi się 4 mar­ca. Czy­taj dalej

-->
Aktualności

E-book jest głupim produktem według Arnauda Nourry’ego, CEO grupy wydawniczej Hachette

Hachet­te to jeden z naj­więk­szych gra­czy na mię­dzy­na­ro­do­wym ryn­ku książ­ki. Gru­pa każ­de­go roku wyda­je ponad 17 tysię­cy tytu­łów; zeszły rok zakoń­czy­ła z wyni­kiem sprze­da­żo­wym na pozio­mie pra­wie 3 miliar­dów dola­rów. Dla­te­go też z naj­więk­szym zain­te­re­so­wa­niem śle­dzi się wszel­kie rewe­la­cje z nią zwią­za­ne. W ostat­nim cza­sie Arnaud Nour­ry, peł­nią­cy funk­cję CEO gru­py od 2003 roku, odwie­dził Indie, by uświet­nić obcho­dy deka­dy dzia­łal­no­ści na indyj­skim ryn­ku. W wywia­dzie udzie­lo­nym por­ta­lo­wi Scroll.in mówił mię­dzy inny­mi o sytu­acji książ­ki w Indiach, o pla­nach na przy­szłość, poru­szył kwe­stię moż­li­wo­ści wpro­wa­dze­nia w kra­ju jed­no­li­tej ceny książ­ki. Kon­tro­wer­sje wzbu­dzi­ły jed­nak wypo­wie­dzi Arnau­da Nourry’ego doty­czą­ce e-booków. Czy­taj dalej

-->
Aktualności

Napisał w więzieniu książkę. Pieniądze, które za nią powinien dostać zostaną przekazane na poczet kosztów jego uwięzienia

Cur­tis Daw­kins został w 2004 roku ska­za­ny na doży­wo­cie za zabój­stwo w trak­cie napa­du. Odsia­du­jąc karę w wię­zie­niu w Michi­gan, poświę­cił się pisa­niu. Zbiór jego opo­wia­dań został wyda­ny w czerw­cu zeszłe­go roku. Pie­niędz­mi, któ­re miał otrzy­mać z tytu­łu umo­wy z wydaw­cą będzie musiał opła­cić sobie pobyt w wię­zie­niu. Czy­taj dalej

-->
Wywiady

Dziewczyny chcą się zabawić – wywiad z Adrianną Michalewską i Izabelą Szolc

Wszyst­kie mia­sta świa­ta „są kobie­ta­mi”. Tyle ulic, uli­czek, alei, tyle odnóg. Gwa­ru, wrza­sku, śmie­chów. Moż­li­wo­ści. Zadań. Emo­cji. Rado­ści i butów – wywiad z Adrian­ną Micha­lew­ską oraz Iza­be­lą Szolc, autor­ka­mi książ­ki „Dziew­czy­ny chcą się zaba­wić”.

Debiu­tanc­ka książ­ka tego autor­skie­go duetu tęt­ni życiem, ener­gią i emo­cja­mi. Kry­ty­cy zgod­nie przy­zna­ją, że taka powieść była po pro­stu potrzeb­na, a czy­tel­ni­cy już nie mogą docze­kać się kolej­nych czę­ści. Autor­ki zabie­ra­ją w podróż po Łodzi koń­ca prze­ło­mo­wych lat 80. „Dziew­czy­ny chcą się zaba­wić” to począ­tek czte­ro­to­mo­wej sagi o łódz­kich dziew­czy­nach. Czy­taj dalej

-->