Sprawdzasz tag

kroniki wampirze

Ekranizacje

Kroniki Wampirze Anny Rice jako serial!

Anne Rice w kano­nie wam­pi­rzych powie­ści ma zare­zer­wo­waną sporą półkę, ale mimo to nie odkłada pióra. Nie tylko zapo­wie­działa kolejną powieść “Książę Lestat i Kró­le­stwo Atlan­tydy”, ale oka­zuje się, że jej boha­te­rów ponow­nie zoba­czymy na ekra­nie. Czy­taj dalej