Sprawdzasz tag

kroniki wampirze

Ekranizacje

Kroniki Wampirze Anny Rice jako serial!

Anne Rice w kano­nie wam­pi­rzy­ch powie­ści ma zare­zer­wo­wa­ną spo­rą pół­kę, ale mimo to nie odkła­da pió­ra. Nie tyl­ko zapo­wie­dzia­ła kolej­ną powie­ść “Ksią­żę Lestat i Kró­le­stwo Atlan­ty­dy”, ale oka­zu­je się, że jej boha­te­rów ponow­nie zoba­czy­my na ekra­nie. Czy­taj dalej