Sprawdzasz tag

Konkurs

Konkursy

Konkurs: wygraj książki na cały rok 2017 (rozwiązany)

Cało­roczna dostawa ksią­żek! Tak, tylko dzięki niestatystyczny.pl

To nie pomyłka. W tym wyjąt­ko­wym kon­kur­sie,  zwy­cięzcy zostaną nagro­dzeni książ­kami przez cały naj­bliż­szy rok!!! Pię­ciu wydaw­ców w każ­dym mie­siącu będzie wysy­łać szczę­śliw­com nowo­ści lite­rac­kie! Dodat­kowo jedna osoba otrzyma czyt­nik Kin­dle Paper­white II od firmy Woblink.com

Czy­taj dalej

Konkursy

Konkurs: Czytelniczy Success Story. Wygraj czytnik PocketBook Touch HD! (rozwiązany)

Ruszyła trze­cia odsłona akcji Czy­taj PL pt. „Pra­co­dawca Przy­ja­zny Czy­ta­ją­cym”. Dzięki niej już teraz wielu pra­co­daw­ców* w swo­ich ogło­sze­niach rekru­ta­cyj­nych zazna­cza, że będzie wyma­gać od swo­ich kan­dy­da­tów wyka­za­nia swo­jego zaan­ga­żo­wa­nia czy­tel­ni­czego. Innymi słowy: czy­ta­nie może pomóc zdo­być upra­gnioną pracę 🙂

Czy­taj dalej

MARGO
Tarryn Fisher

tylko 19,90 zł - 43% rabatu

W Bone jest dom.
W domu mieszka dziewczyna.
W dziewczynie mieszka ciemność...
KUP TERAZ