Sprawdzasz tag

kobieta w oknie

Aktualności

Kolejne kontrowersje wokół autora Kobiety w oknie…

Ostat­nio o Danie Mal­lo­rym było bar­dzo gło­śno. Dzien­ni­kar­skie śledz­two „The New Yor­ke­ra” ujaw­ni­ło, że ukry­wa­ją­cy się pod pseu­do­ni­mem A.J. Finn autor gło­śne­go debiu­tu Kobie­ta w oknie przez wie­le lat kła­mał na temat swo­je­go życia, co mógł robić z pre­me­dy­ta­cją, by czer­pać korzy­ści zarów­no w sfe­rze zawo­do­wej, jak i pry­wat­nej. Teraz żywo komen­to­wa­na jest podej­rza­na zbież­ność fabu­lar­na jego pierw­szej powie­ści z książ­ką Saving April autor­stwa Sarah A. Den­zil. Czy­taj dalej

-->
Aktualności

Autor Kobiety w oknie nałogowo kłamał o swoim życiu. Wmawiał ludziom, że ma raka mózgu

W bry­tyj­skim seria­lu Sick Note głów­ny boha­ter, odgry­wa­ny przez Ruper­ta Grin­ta, utrzy­mu­je, że cho­ru­je na raka prze­ły­ku, dzię­ki cze­mu z począt­ku czer­pie same korzy­ści, póź­niej zaś, kie­dy spi­ra­la kłam­stwa się nakrę­ca, wpa­da w coraz więk­sze kło­po­ty. Prze­sła­niem pro­duk­cji jest poka­za­nie, że podą­ża­nie ścież­ką fał­szu nie popła­ca, a pew­nych rze­czy nie powin­no się zmy­ślać, zwłasz­cza na przy­kład cięż­kich cho­rób. Kto kła­mie, że ma raka?!, wykrzy­ki­wał w furii jeden z boha­te­rów. Takie­go wła­śnie uczyn­ku w realu dopu­ścił się Dan Mal­lo­ry, zna­ny przede wszyst­kim jako A.J. Finn, autor best­sel­le­ro­wej Kobie­ty w oknie. Czy­taj dalej

-->