Sprawdzasz tag

Julian Barnes

Ekranizacje

Poczucie kresu Juliana Barnesa z pierwszym zwiastunem!

Poczu­cie kresu” to nagro­dzona Booke­rem 2011 powieść Juliana Bar­nesa. Jej głów­nym boha­te­rem jest Anthony Webster, samot­nik, który zupeł­nym przy­pad­kiem odkrywa sekret ze swo­jej prze­szło­ści, a wszystko dzięki nie­ocze­ki­wa­nemu spad­kowi. Oka­zuje się, iż matka jego pierw­szej miło­ści zapi­sała mu drobną sumę oraz dwa doku­menty – jed­nym z nich jest list samo­bój­czy jego daw­nego przy­ja­ciela, Adriana. Męż­czyźni poróż­nili się z powodu uczuć do tej samej kobiety, a w liście Adrian zawarł nie­zwy­kłe credo.

Czy­taj dalej