Sprawdzasz tag

John Grisham

Aktualności

John Grisham – od czego zacząć?

Każ­dy gatu­nek lite­rac­ki ma swo­je iko­ny, nazwi­ska pisa­rzy, któ­re od razu roz­nie­ca­ją odpo­wied­nie sko­ja­rze­nia. Ste­phen King? Hor­ror! Daniel­le Ste­el? Romans! Ter­ry Prat­chett? Fan­ta­sy!
John Gri­sham? Oczy­wi­ście THRILLER PRAWNICZY! Czy­taj dalej

-->
Aktualności

Znakomite wieści dla fanów Johna Grishama!

Dziś uka­zał się pierw­szy tom kolek­cji „W świe­tle pra­wa”, na któ­rą zło­ży się łącz­nie 30 tomów thril­le­rów praw­ni­czych autor­stwa tego zna­ko­mi­te­go pisa­rza. Powie­ści będzie moż­na zaku­pić w kio­skach i salo­nach pra­so­wych, a uka­zy­wać będą się co dwa tygo­dnie, więc ostat­ni tom tra­fi do sprze­da­ży 5 kwiet­nia 2018 roku. Czy­taj dalej

-->
Ekranizacje

Powieść Johna Grishama jako serial?

Zakli­nacz desz­czu” to powieść Joh­na Gri­sha­ma. Jej ekra­ni­za­cja z Mat­tem Damo­nem powsta­ła 20 lat temu. Teraz do fil­mu kino­we­go ma dołą­czyć serial, któ­ry został zamó­wio­ny przez sta­cję CBS. Odpo­wia­da za nie­go Micha­el Seit­zman, twór­ca “Code Black: Sta­nu kry­tycz­ne­go”.

Czy­taj dalej

-->