Sprawdzasz tag

Jane Austen

Aktualności

Walentynkowe propozycje książkowe dla niej i niego

Wkrótce walen­tynki. To sym­pa­tyczna oka­zja, by spra­wić komuś bli­skiemu przy­jem­ność, ale wybór pre­zen­tów bywa kło­po­tliwy. Oczy­wi­ście nie­śmier­tel­nym poda­run­kiem jest książka – ma wymiar zarówno mate­rialny, jak i duchowy, w dodatku może stać się też czymś intym­nym – dzięki dedy­ka­cji, adno­ta­cjom na mar­gi­ne­sie, zazna­czo­nym frag­men­tom… Jeśli doce­nia­cie magię tej formy, ale nie zde­cy­do­wa­li­ście jesz­cze, jaką pozy­cję wybrać, pod­rzu­cam kilka inte­re­su­ją­cych tytu­łów.

Czy­taj dalej

Ciekawostki

Książki polecane przez J.K. Rowling!

Jak sądzi­cie, czy można poznać kogoś po tym, co czyta? Czy można w ten spo­sób zbli­żyć się duchowo do swo­jego idola? A może po pro­stu to cie­kawe, po jakie lek­tury się­gają ludzie, któ­rych my czy­tamy? Jakie powody by Wami nie kie­ro­wały, poni­żej może­cie zaspo­koić cie­ka­wość doty­czącą czy­tel­ni­czych gustów J.K. Row­ling, czyli osoby, która powo­łała do życia magiczny świat Harry’ego Pot­tera.

Czy­taj dalej

Ciekawostki

Pierwsze zdania książek, które zapadają głęboko w pamięć – część druga!

Pamię­ta­cie, że boha­ter “Dżumy” Alberta Camusa tak długo dopiesz­czał pierw­sze zda­nie swo­jej powie­ści, że nigdy nie napi­sał dru­giego? Są jed­nak pisa­rze, któ­rzy potra­fili pogo­dzić uło­że­nie ide­al­nego pierw­szego zda­nia i ukoń­cze­nie tek­stu; co wię­cej – prze­szli do histo­rii. Zapra­szam więc do zapo­zna­nia się z kolej­nym zbio­rem tych pere­łek. Poprzedni znaj­dzie­cie tutaj.

Czy­taj dalej

Ciekawostki

Wspominając wielkich: Nieśmiertelna Jane Austen

Jest prawdą powszech­nie znaną, że samot­nemu a boga­temu męż­czyź­nie brak do szczę­ścia tylko żony. 

Kiedy Jane Austen pisała w 1796 roku jedno z naj­słyn­niej­szych pierw­szych zdań w histo­rii lite­ra­tury z pew­no­ścią nie zda­wała sobie sprawy, że ponad dwie­ście lat póź­niej wciąż będzie ono roz­brzmie­wało echem, a jej powie­ści będą nie­zmien­nie zachwy­cać i wzru­szać rze­sze ocza­ro­wa­nych czy­tel­ni­ków. Dziś Jane Austen uzna­wana jest za ikonę powie­ści oby­cza­jo­wej, za jedną z naj­zna­mie­nit­szych kla­sycz­nych bry­tyj­skich pisa­rek, któ­rej twór­czość odgrywa w kul­tu­rze popu­lar­nej rolę tak wielką, jak dzieła Wil­liama Szek­spira. Nie powinno więc dzi­wić, że rok 2017 dedy­ko­wany jest wła­śnie jej. Czy­taj dalej

Ciekawostki

Krzyk czytelniczej mody

Ulu­bioną powieść aż chce się zabrać ze sobą wszę­dzie, prawda? Ale poza zna­cze­niem dosłow­nym, ist­nieje także prze­no­śne. Modny gadżet inspi­ro­wany uko­cha­nym tytu­łem z jed­nej strony poka­zuje, że osoba nosząca go jest kre­atywna i wyróż­nia się z tłumu, a z dru­giej umoż­li­wia pochwa­le­nie się swoim czy­tel­ni­czym gustem. Czy­taj dalej

MARGO
Tarryn Fisher

tylko 19,90 zł - 43% rabatu

W Bone jest dom.
W domu mieszka dziewczyna.
W dziewczynie mieszka ciemność...
KUP TERAZ