Sprawdzasz tag

J.K. Rowling

Ciekawostki

Książki polecane przez J.K. Rowling!

Jak sądzi­cie, czy można poznać kogoś po tym, co czyta? Czy można w ten spo­sób zbli­żyć się duchowo do swo­jego idola? A może po pro­stu to cie­kawe, po jakie lek­tury się­gają ludzie, któ­rych my czy­tamy? Jakie powody by Wami nie kie­ro­wały, poni­żej może­cie zaspo­koić cie­ka­wość doty­czącą czy­tel­ni­czych gustów J.K. Row­ling, czyli osoby, która powo­łała do życia magiczny świat Harry’ego Pot­tera.

Czy­taj dalej

Ciekawostki

Czytelnicy źle wymawiali imię Hermiony, ale J.K. Rowling uspokaja

Wbrew pozo­rom imię “Her­mione” nie zostało wymy­ślone przez J.K. Row­ling na potrzeby cyklu o Har­rym Pot­te­rze. Ba, nie przez nią też tra­fiło na karty lite­ra­tury. Tam wpro­wa­dził je choćby Wil­liam Szekp­sir w “Zimo­wej opo­wie­ści”. Pocho­dzi zaś z mito­lo­gii grec­kiej – Her­miona była spar­tań­ską kró­lewną, jedy­nym dziec­kiem Heleny Tro­jań­skiej i Mene­la­osa. Jeśli zna­cie jakąś Her­mionę, życze­nia imie­ni­nowe może­cie jej zło­żyć 4 wrze­śnia. Czy­taj dalej

Ciekawostki

11 faktów o J.K. Rowling

Wiem, że wśród moich czy­tel­ni­ków jest wielu miło­śni­ków twór­czo­ści J.K. Row­ling. Dora­stali z jej książ­kami i czują, jakby pisarka była ich przy­ja­ciółką albo dobrą cio­cią. Ale czy naprawdę wiemy o niej wszystko? Oto garść infor­ma­cji z bio­gra­fii Jo, nie mniej inte­re­su­ją­cych niż jej twór­czość.

Czy­taj dalej

Aktualności

J.K. Rowling pracuje nad nowymi książkami!

J.K. Row­ling na swoim pro­filu na Twit­te­rze ujaw­niła, że pra­cuje nad dwiema nowymi książ­kami – jedną z nich wyda pod swoim nazwi­skiem, zaś drugą – jako Robert Gal­bra­ith. Gdy czy­tel­nicy obwiali się, że Row­ling porzuci twór­czość lite­racką na rzecz sce­na­riu­szy do kon­ty­nu­acji filmu “Fan­ta­styczne zwie­rzęta i jak je zna­leźć”, pisarka uspo­ko­iła, że zawsze pra­cuje nad jakąś powie­ścią, ponie­waż to jej działka.

Czy­taj dalej

Aktualności

Egzemplarz Baśni Barda Beedle’a sprzedany za ponad 300 tysięcy funtów!

Nie każdy pot­te­ro­ma­niak zapewne pamięta, jaka była histo­ria powsta­nia “Baśni Barda Beedle’a”. W uni­wer­sum stwo­rzo­nym przez J.K. Row­ling był to zbiór opo­wie­ści dla mło­dych cza­ro­dzie­jów sta­no­wiący odpo­wied­nik naszych baśni braci Grimm czy Hansa Chri­stiana Ander­sena. Her­miona Gran­ger otrzy­mała egzem­plarz baśni na mocy testa­mentu pro­fe­sora Albusa Dumbledore’a. Wcho­dząca w skład zbiorku “Opo­wieść o trzech bra­ciach” ode­grała nie­zwy­kle ważną rolę w fabule “Harry’ego Pot­tera i Insy­gniów Śmierci”.

Czy­taj dalej

Ciekawostki

Magiczny nastrój świąt… prosto z Hogwartu!

Kath­ryn Bur­nett to pocho­dząca z Wiel­kiej Bry­ta­nii fanka uni­wer­sum stwo­rzo­nego przez J.K. Row­ling, która wyko­nała deko­ra­cję świą­teczną inspi­ro­waną cał­ko­wi­cie świa­tem Harry’ego Pot­tera. Jej drzewku nie zabra­kło niczego: klatki z Hedwigą, Nim­busa 2000 czy repliki Hogwart Express.

Czy­taj dalej

Aktualności

J.K. Rowling w nowym roku z większymi zyskami?

Autorka J.K. Row­ling ocze­kuje, że Pot­ter­more w nowym roku zacznie ponow­nie przy­no­sić zyski, choć minione dwa lata były pełne strat. Pry­watna firma, uru­cho­miona w 2012 roku, nie prze­wi­duje jed­nak żad­nych kon­kret­nych liczb doty­czą­cych bie­żą­cego roku obro­to­wego.

Czy­taj dalej

Zapowiedzi

Fantastyczne zwierzęta i jak je znaleźć trafią do księgarń!

Naj­now­sza opo­wieść autor­stwa J.K. Row­ling uka­zała się w postaci nie­ty­po­wej; dokład­niej rzecz ujmu­jąc – w postaci filmu. Są to “Fan­ta­styczne zwie­rzęta i jak je zna­leźć”, pisarka debiu­to­wała tym samym w roli sce­na­rzystki fil­mo­wej. Dla miło­śni­ków ksią­żek mam jed­nak dobrą infor­ma­cję: sce­na­riusz, jak w przy­padku “Harry’ego Pot­tera i Prze­klę­tego Dziecka”, doczeka się wyda­nia książ­ko­wego. Odpo­wie­dzialne będzie za nie wydaw­nic­two Media Rodzina, a pre­miera pla­no­wana jest na marzec 2017. Ebook ukaże się, podob­nie jak inne elek­tro­niczne publi­ka­cje, na plat­for­mie Pot­ter­more. Czy­taj dalej

Ciekawostki

Krzyk czytelniczej mody

Ulu­bioną powieść aż chce się zabrać ze sobą wszę­dzie, prawda? Ale poza zna­cze­niem dosłow­nym, ist­nieje także prze­no­śne. Modny gadżet inspi­ro­wany uko­cha­nym tytu­łem z jed­nej strony poka­zuje, że osoba nosząca go jest kre­atywna i wyróż­nia się z tłumu, a z dru­giej umoż­li­wia pochwa­le­nie się swoim czy­tel­ni­czym gustem. Czy­taj dalej

Ciekawostki

Joga z Harrym Potterem

Z oka­zji Hal­lo­ween oraz mek­sy­kań­skiego Święta Zmar­łych Circle Bre­wing Com­pany z Austin w Tek­sa­sie prze­kształ­ciła swoje stu­dio w raj dla pot­te­ro­ma­nia­ków. Co cie­kawe, wizyta w tym stu­diu jogi połą­czona jest z wypa­dem na… piwo. Część bro­war­niana została więc zamie­niona na Gospodę pod Świń­skim Łbem.

Czy­taj dalej

Ekranizacje

Burke i Grainiger jako postaci stworzone przez J.K. Rowling

BBC One zapo­wie­działa serial “Cor­mo­ran Strike” na pod­sta­wie serii kry­mi­na­łów opo­wia­da­ją­cych o Cor­mo­ra­nie Strike’u napi­sa­nych przez J.K. Row­ling pod pseu­do­ni­mem Robert Gal­bra­ith (“Woła­nie kukułki”, “Jedwab­nik”, “Żniwa zła”). Strike to wete­ran z Afga­ni­stanu, który pod wpły­wem ura­zów porzu­cił karierę woj­skową i został pry­wat­nym detek­ty­wem.

Czy­taj dalej

Ciekawostki

Portret fana Pottera

Czy zasta­na­wiało Cię kie­dyś, jak wygląda prze­ciętny fan Harry’ego Pot­tera w Pol­sce? W jakim jest wieku, jakiej płci, któ­rych boha­te­rów lubi naj­bar­dziej i czy zaczął przy­godę od ksią­żek czy fil­mów? Możesz dowie­dzieć się tego dzięki ankie­cie prze­pro­wa­dzo­nej przez Harry-Potter.net.pl oraz Merlin.pl, któ­rej wyniki zostały przed­sta­wione na przy­stęp­nych info­gra­fi­kach.

Zapra­szam do lek­tury!

Czy­taj dalej

Ciekawostki

Dlaczego Dursleyowie nie znosili Harry’ego Pottera?

Kto myślał, że seria o Har­rym Pot­te­rze zakoń­czyła się na sied­miu tomach, był w błę­dzie. J.K. Row­ling nie tylko zadbała o epi­log w postaci sztuki teatral­nej, a teraz pisze sce­na­riu­sze do fil­mo­wych pre­qu­eli, ale też publi­kuje liczne infor­ma­cje na Pot­ter­more. Nie­całe pół­tora roku temu, z oka­zji 35 uro­dzin Dudleya Dur­sleya, poświę­ciła wię­cej uwagi wujo­stwu Harry’ego.

Czy­taj dalej