Sprawdzasz tag

henryk sienkiewicz

Ciekawostki

Znaleziono nieznaną powieść matki Henryka Sienkiewicza!

Nie ma chyba Polaka, który nie sły­szał o Hen­ryku Sien­kie­wi­czu i jego twór­czo­ści. Oka­zało się jed­nak, że naj­praw­do­po­dob­niej talent lite­racki odzie­dzi­czył po matce – odna­le­ziono wła­śnie powieść Ste­fa­nii z Cie­ci­szow­skich Sien­kie­wi­czo­wej.

Czy­taj dalej

Aktualności

Obchody Roku Henryka Sienkiewicza na Targach Książki Historycznej!

Gdyby Hen­ryk Sien­kie­wicz publi­ko­wał dzi­siaj, z pew­no­ścią zdo­by­wałby szczyty list best­sel­le­rów. Pró­bo­wał róż­nych form lite­rac­kich, budził żywe dys­ku­sje w spo­łe­czeń­stwie i pro­wa­dził burz­liwe życie miło­sne, które zachwy­ci­łoby współ­cze­sną bul­wa­rową prasę. Jed­no­cze­śnie trudno wyobra­zić sobie histo­rię pol­skiej lite­ra­tury bez “W pustyni i w pusz­czy”, “Krzy­ża­ków”, “Quo vadis” czy “Try­lo­gii”. Za cało­kształt twór­czo­ści został odzna­czony Nagrodą Nobla. W darze od narodu pol­skiego otrzy­mał dwo­rek w Oblę­gorku, gdzie obec­nie mie­ści się muzeum pisa­rza. Czy­taj dalej