Sprawdzasz tag

Hbo

Ekranizacje

Wyciekła fabuła CAŁEGO siódmego sezonu Gry o tron!

Coś takiego nie­mal się nie zda­rza – w sieci poja­wiło się stresz­cze­nie całego siód­mego sezonu “Gry o tron”. To oczy­wi­ście nie­sa­mo­wita gratka dla tych, któ­rzy śle­dzą każdą infor­ma­cję zwią­zaną z fabułą i tra­ge­dia dla tych, któ­rzy uni­kają spo­ile­rów oraz dla twór­ców serialu.

UWAGA! Ponie­waż poni­żej opu­bli­ku­jemy infor­ma­cje doty­czące poszcze­gól­nych odcin­ków, pro­simy o nie­roz­wi­ja­nie newsa osób, które wolą dowie­dzieć się wszyst­kiego z ekra­nów.

Czy­taj dalej

Ekranizacje

Ślepnąc od świateł Jakuba Żulczyka jako serial HBO!

HBO Pol­ska zapo­wie­działo mini­se­rial będący adap­ta­cją “Ślep­nąc od świa­teł” autor­stwa Jakuba Żul­czyka. Sce­na­riusz wraz z pisa­rzem przy­go­to­wał Krzysz­tof Sko­nieczny, który jest także reży­se­rem cało­ści (czyli sze­ściu odcin­ków), a zasły­nął wcze­śniej jako twórca “Hard­kor Disko”.

Czy­taj dalej

MARGO
Tarryn Fisher

tylko 19,90 zł - 43% rabatu

W Bone jest dom.
W domu mieszka dziewczyna.
W dziewczynie mieszka ciemność...
KUP TERAZ