Sprawdzasz tag

Harry Potter

Aktualności

Posłuchaj, jak Eddie Redmayne czyta o fantastycznych zwierzętach

Eddie Red­may­ne, któ­ry w fil­mie „Fan­ta­stycz­ne zwie­rzę­ta i jak je zna­leźć” wcie­lił się w magi­zo­olo­ga New­ta Sca­man­de­ra, nagrał audio­bo­ok do książ­ki pod tym samym tytu­łem. Film nie był jej ekra­ni­za­cją – książ­ka sty­li­zo­wa­na jest na pod­ręcz­nik autor­stwa New­ta (a w rze­czy­wi­sto­ści zre­da­go­wa­ny przez J.K. Row­ling), a film opo­wia­dał histo­rię maga zbie­ra­ją­ce­go mate­ria­ły do przy­go­to­wa­nia go. Czy­taj dalej

Ciekawostki

Literackie Twardzielki na Dzień Kobiet

Nad­cią­ga jedy­ny taki dzień w roku – Mię­dzy­na­ro­do­wy Dzień Kobiet!
Świę­to kobie­co­ści, świę­to dziew­czę­co­ści, świę­to dru­giej płci, czy­li świę­to jak naj­bar­dziej wyjąt­ko­we. Z tej oka­zji war­to przy­po­mnieć sobie jed­ne z naj­bar­dziej roz­po­zna­wal­ny­ch boha­te­rek lite­ra­tu­ry popu­lar­nej, praw­dzi­wy­ch twar­dzie­lek, bun­tow­ni­czek, dziew­cząt i kobiet z kla­są, któ­re w trud­ny­ch cza­sa­ch sta­nę­ły na wyso­ko­ści zada­nia i udo­wod­ni­ły wszem i wobec, że pięk­na płeć to zde­cy­do­wa­nie nie sła­ba płeć. Czy­taj dalej

Ciekawostki

Książki polecane przez J.K. Rowling!

Jak sądzi­cie, czy moż­na poznać kogoś po tym, co czy­ta? Czy moż­na w ten spo­sób zbli­żyć się ducho­wo do swo­je­go ido­la? A może po pro­stu to cie­ka­we, po jakie lek­tu­ry się­ga­ją ludzie, któ­ry­ch my czy­ta­my? Jakie powo­dy by Wami nie kie­ro­wa­ły, poni­żej może­cie zaspo­ko­ić cie­ka­wo­ść doty­czą­cą czy­tel­ni­czy­ch gustów J.K. Row­ling, czy­li oso­by, któ­ra powo­ła­ła do życia magicz­ny świat Harry’ego Pot­te­ra.

Czy­taj dalej

Ciekawostki

Czytelnicy źle wymawiali imię Hermiony, ale J.K. Rowling uspokaja

Wbrew pozo­rom imię “Her­mio­ne” nie zosta­ło wymy­ślo­ne przez J.K. Row­ling na potrze­by cyklu o Har­rym Pot­te­rze. Ba, nie przez nią też tra­fi­ło na kar­ty lite­ra­tu­ry. Tam wpro­wa­dził je choć­by Wil­liam Szekp­sir w “Zimo­wej opo­wie­ści”. Pocho­dzi zaś z mito­lo­gii grec­kiej – Her­mio­na była spar­tań­ską kró­lew­ną, jedy­nym dziec­kiem Hele­ny Tro­jań­skiej i Mene­la­osa. Jeśli zna­cie jakąś Her­mio­nę, życze­nia imie­ni­no­we może­cie jej zło­żyć 4 wrze­śnia. Czy­taj dalej

Ciekawostki

Muzyczna gratka dla fanów Harry‘ego Pottera

Nie­zwy­kła grat­ka dla fanów Harry’ego Pot­te­ra! Cze­ska Naro­do­wa Orkie­stra Sym­fo­nicz­na odwie­dzi Pol­skę w cza­sie tra­sy kon­cer­to­wej peł­nej ścież­ki muzycz­nej z fil­mu “Har­ry Pot­ter i Kamień Filo­zo­ficz­ny” skom­po­no­wa­nej przez Joh­na Wil­liam­sa. Jed­no­cze­śnie w cza­sie ich kon­cer­tu film będzie wyświe­tla­ny na 480 calo­wym ekra­nie HD. Bez wąt­pie­nia takie prze­ży­cie pozwo­li ponow­nie odczuć magię tej pro­duk­cji. Czy­taj dalej

Ciekawostki

11 faktów o J.K. Rowling

Wiem, że wśród moich czy­tel­ni­ków jest wie­lu miło­śni­ków twór­czo­ści J.K. Row­ling. Dora­sta­li z jej książ­ka­mi i czu­ją, jak­by pisar­ka była ich przy­ja­ciół­ką albo dobrą cio­cią. Ale czy napraw­dę wie­my o niej wszyst­ko? Oto gar­ść infor­ma­cji z bio­gra­fii Jo, nie mniej inte­re­su­ją­cy­ch niż jej twór­czo­ść.

Czy­taj dalej

Aktualności

J.K. Rowling pracuje nad nowymi książkami!

J.K. Row­ling na swo­im pro­fi­lu na Twit­te­rze ujaw­ni­ła, że pra­cu­je nad dwie­ma nowy­mi książ­ka­mi – jed­ną z nich wyda pod swo­im nazwi­skiem, zaś dru­gą – jako Robert Gal­bra­ith. Gdy czy­tel­ni­cy obwia­li się, że Row­ling porzu­ci twór­czo­ść lite­rac­ką na rze­cz sce­na­riu­szy do kon­ty­nu­acji fil­mu “Fan­ta­stycz­ne zwie­rzę­ta i jak je zna­leźć”, pisar­ka uspo­ko­iła, że zawsze pra­cu­je nad jakąś powie­ścią, ponie­waż to jej dział­ka.

Czy­taj dalej

Aktualności

Egzemplarz Baśni Barda Beedle’a sprzedany za ponad 300 tysięcy funtów!

Nie każ­dy pot­te­ro­ma­niak zapew­ne pamię­ta, jaka była histo­ria powsta­nia “Baśni Bar­da Beedle’a”. W uni­wer­sum stwo­rzo­nym przez J.K. Row­ling był to zbiór opo­wie­ści dla mło­dy­ch cza­ro­dzie­jów sta­no­wią­cy odpo­wied­nik naszy­ch baśni bra­ci Grimm czy Han­sa Chri­stia­na Ander­se­na. Her­mio­na Gran­ger otrzy­ma­ła egzem­pla­rz baśni na mocy testa­men­tu pro­fe­so­ra Albu­sa Dumbledore’a. Wcho­dzą­ca w skład zbior­ku “Opo­wie­ść o trzech bra­cia­ch” ode­gra­ła nie­zwy­kle waż­ną rolę w fabu­le “Harry’ego Pot­te­ra i Insy­gniów Śmier­ci”.

Czy­taj dalej

Aktualności

Empik książką stoi?

Pisa­łem dopie­ro co o prze­pro­wa­dzo­ny­ch przez fir­mę dorad­czą Delo­it­te bada­nia­ch “Zaku­py świą­tecz­ne 2016” – z któ­ry­ch wyni­kło, iż Pola­cy mimo zwięk­szo­nej puli fun­du­szy na zaku­py świą­tecz­ne, mniej chęt­nie się­gną po pre­zen­ty w posta­ci ksią­żek. Ja oczy­wi­ście ser­decz­nie nama­wiam do obda­ro­wy­wa­nia się egzem­pla­rza­mi dobry­ch powie­ści czy zbio­rów opo­wia­dań – róż­no­rod­no­ść ryn­ku pozwa­la na dobra­nie sper­so­na­li­zo­wa­ny­ch pre­zen­tów dla każ­de­go człon­ka rodzi­ny. Czy­taj dalej

Ciekawostki

Magiczny nastrój świąt… prosto z Hogwartu!

Kath­ryn Bur­nett to pocho­dzą­ca z Wiel­kiej Bry­ta­nii fan­ka uni­wer­sum stwo­rzo­ne­go przez J.K. Row­ling, któ­ra wyko­na­ła deko­ra­cję świą­tecz­ną inspi­ro­wa­ną cał­ko­wi­cie świa­tem Harry’ego Pot­te­ra. Jej drzew­ku nie zabra­kło nicze­go: klat­ki z Hedwi­gą, Nim­bu­sa 2000 czy repli­ki Hogwart Express.

Czy­taj dalej

Aktualności

J.K. Rowling w nowym roku z większymi zyskami?

Autor­ka J.K. Row­ling ocze­ku­je, że Pot­ter­mo­re w nowym roku zacznie ponow­nie przy­no­sić zyski, choć minio­ne dwa lata były peł­ne strat. Pry­wat­na fir­ma, uru­cho­mio­na w 2012 roku, nie prze­wi­du­je jed­nak żad­ny­ch kon­kret­ny­ch liczb doty­czą­cy­ch bie­żą­ce­go roku obro­to­we­go.

Czy­taj dalej

Zapowiedzi

Fantastyczne zwierzęta i jak je znaleźć trafią do księgarń!

Naj­now­sza opo­wie­ść autor­stwa J.K. Row­ling uka­za­ła się w posta­ci nie­ty­po­wej; dokład­niej rze­cz ujmu­jąc – w posta­ci fil­mu. Są to “Fan­ta­stycz­ne zwie­rzę­ta i jak je zna­leźć”, pisar­ka debiu­to­wa­ła tym samym w roli sce­na­rzyst­ki fil­mo­wej. Dla miło­śni­ków ksią­żek mam jed­nak dobrą infor­ma­cję: sce­na­riu­sz, jak w przy­pad­ku “Harry’ego Pot­te­ra i Prze­klę­te­go Dziec­ka”, docze­ka się wyda­nia książ­ko­we­go. Odpo­wie­dzial­ne będzie za nie wydaw­nic­two Media Rodzi­na, a pre­mie­ra pla­no­wa­na jest na marzec 2017. Ebo­ok uka­że się, podob­nie jak inne elek­tro­nicz­ne publi­ka­cje, na plat­for­mie Pot­ter­mo­re. Czy­taj dalej