Sprawdzasz tag

Harry Potter

Zapowiedzi

Fantastyczne zwierzęta i jak je znaleźć trafią do księgarń!

fantastyczne3

Naj­now­sza opo­wieść autor­stwa J.K. Row­ling uka­zała się w postaci nie­ty­po­wej; dokład­niej rzecz ujmu­jąc – w postaci filmu. Są to “Fan­ta­styczne zwie­rzęta i jak je zna­leźć”, pisarka debiu­to­wała tym samym w roli sce­na­rzystki fil­mo­wej. Dla miło­śni­ków ksią­żek mam jed­nak dobrą infor­ma­cję: sce­na­riusz, jak w przy­padku “Harry’ego Pot­tera i Prze­klę­tego Dziecka”, doczeka się wyda­nia książ­ko­wego. Odpo­wie­dzialne będzie za nie wydaw­nic­two Media Rodzina, a pre­miera pla­no­wana jest na marzec 2017. Ebook ukaże się, podob­nie jak inne elek­tro­niczne publi­ka­cje, na plat­for­mie Pot­ter­more. Czy­taj dalej

Ciekawostki

Krzyk czytelniczej mody

maly-ksiaze

Ulu­bioną powieść aż chce się zabrać ze sobą wszę­dzie, prawda? Ale poza zna­cze­niem dosłow­nym, ist­nieje także prze­no­śne. Modny gadżet inspi­ro­wany uko­cha­nym tytu­łem z jed­nej strony poka­zuje, że osoba nosząca go jest kre­atywna i wyróż­nia się z tłumu, a z dru­giej umoż­li­wia pochwa­le­nie się swoim czy­tel­ni­czym gustem. Czy­taj dalej

Ciekawostki

Joga z Harrym Potterem

harry-potter-yoga1

Z oka­zji Hal­lo­ween oraz mek­sy­kań­skiego Święta Zmar­łych Circle Bre­wing Com­pany z Austin w Tek­sa­sie prze­kształ­ciła swoje stu­dio w raj dla pot­te­ro­ma­nia­ków. Co cie­kawe, wizyta w tym stu­diu jogi połą­czona jest z wypa­dem na… piwo. Część bro­war­niana została więc zamie­niona na Gospodę pod Świń­skim Łbem.

Czy­taj dalej

Ciekawostki

PottoPoly czyli Harry Potter w świecie Monopoly?

pottopoly_top

Zna­cie grę “Mono­poly”? A może “Mono­poly Star Wars”, “Mono­poly Disney prin­cess”, “Mono­poly Nascar”, “Mono­poly AC/DC” czy “Mono­poly Family Guy”? Albo bar­dziej swoj­sko “Mono­poly Pol­ska” (względ­nie rodzimą wer­sję wydaną pod tytu­łem “Euro­bu­si­ness” popu­larną w latach 80. i 90.)?

Czy­taj dalej

Ciekawostki

Miejska Biblioteka Publiczna w Morągu podjęła się fantastycznego projektu, którego rezultaty naprawdę budzą podziw!

harry-poter

Zaczęło się od sesji zdję­cio­wej “Biblio­te­karz – zawód gla­mour”. Foto­gra­fie ozdo­biły kalen­darz wydany w 2015 roku, a całość miała poka­zać współ­cze­sną syl­wetkę biblio­te­ka­rza i to, jak odmienna jest ona od wizji star­szej pani pośród zaku­rzo­nych wolu­mi­nów, która tylko czeka na oka­zję, by postra­szyć infor­ma­cją o prze­trzy­ma­niu lek­tury. A prze­cież to zawód spon­ta­niczny i kre­atywny. Dowo­dem tej kre­atyw­no­ści jest cho­ciażby kolejny pro­jekt zaty­tu­ło­wany “Książka żyje… Naprawdę!”.

Czy­taj dalej

Ciekawostki

Tatuaż dla mola książkowego

Cuore - Pagine - Libro

Są różne formy zapre­zen­to­wa­nia czy­tel­ni­czego odda­nia. Fan może kolek­cjo­no­wać twór­czość i wszystko, co z nią zwią­zane, jeź­dzić na spo­tka­nia, kolek­cjo­no­wać auto­grafy, two­rzyć fanarty i fan­fiki… może także dowód swo­jego przy­wią­za­nia do książki lub serii na zawsze wyryć na swo­jej skó­rze. W poniż­szej gale­rii pre­zen­tuję wyjąt­kowo inte­re­su­jące przy­kłady czy­tel­ni­czych tatu­aży.

Czy­taj dalej

Ciekawostki

Kolorowanki antystresowe dla dorosłych

kolorowanki

Kolo­ro­wanki dla doro­słych to obec­nie praw­dziwy hit. Przo­duje w nich dom wydaw­ni­czy Michael O’Mara Books. Wydają oni m.in. ksią­żeczki pełne wzor­nic­twa utwo­rzo­nego z egzo­tycz­nej roślin­no­ści i z innymi mister­nymi wzo­rami. Co ważne – adre­sują je do doro­słego czy­tel­nika! Czy­taj dalej

Ciekawostki

Portret fana Pottera

pottergrafika

Czy zasta­na­wiało Cię kie­dyś, jak wygląda prze­ciętny fan Harry’ego Pot­tera w Pol­sce? W jakim jest wieku, jakiej płci, któ­rych boha­te­rów lubi naj­bar­dziej i czy zaczął przy­godę od ksią­żek czy fil­mów? Możesz dowie­dzieć się tego dzięki ankie­cie prze­pro­wa­dzo­nej przez Harry-Potter.net.pl oraz Merlin.pl, któ­rej wyniki zostały przed­sta­wione na przy­stęp­nych info­gra­fi­kach.

Zapra­szam do lek­tury!

Czy­taj dalej

Ciekawostki

Dlaczego Dursleyowie nie znosili Harry’ego Pottera?

dursleyowie

Kto myślał, że seria o Har­rym Pot­te­rze zakoń­czyła się na sied­miu tomach, był w błę­dzie. J.K. Row­ling nie tylko zadbała o epi­log w postaci sztuki teatral­nej, a teraz pisze sce­na­riu­sze do fil­mo­wych pre­qu­eli, ale też publi­kuje liczne infor­ma­cje na Pot­ter­more. Nie­całe pół­tora roku temu, z oka­zji 35 uro­dzin Dudleya Dur­sleya, poświę­ciła wię­cej uwagi wujo­stwu Harry’ego.

Czy­taj dalej

Ciekawostki

Gadżety dla każdego fana Harry‘ego Pottera!

hogwarts

Jeśli wśród Two­ich bli­skich znaj­dują się fani Harry’ego Pot­tera, to wspa­niałe wie­ści! Już wkrótce Gwiazdka (a po dro­dze jesz­cze Hal­lo­ween), a nie­sa­mo­wi­tych gadże­tów zwią­za­nych z twór­czo­ścią J.K. Row­ling jest tak wiele, że bez pro­blemu znaj­dziesz coś pasu­ją­cego do każ­dego Pot­ter­ma­niaka. Jeśli macie już wszyst­kie książki z serii Harry Pot­ter i naj­now­sze wyda­nia fil­mowe na blu­rayu to zaj­rzyj­cie na poniż­sze strony. Znaj­dzie­cie uni­ka­towe, nie­po­wta­rzalne dary zwią­zane z książ­kowa i fil­mową serią Harry Pot­ter. Co wię­cej, z róż­nych półek ceno­wych, co także jest nie­sa­mo­wi­cie ważne.

Czy­taj dalej