Sprawdzasz tag

harrison ford

Ekranizacje

Jest już pierwszy teaser sequela Blade Runnera!

Przy­po­mnijmy: film został już okrzyk­nięty kul­to­wym. Był on inspi­ro­wany powie­ścią Phi­lipa K. Dicka “Czy andro­idy śnią o elek­trycz­nych owcach?” i pre­zen­to­wał futu­ry­styczną wizję Los Ange­les w 2019 roku, w któ­rym łowca andro­idów, Rick Dec­kard (w tej roli Har­ri­son Ford) tro­pił zbie­głych repli­kan­tów (okre­śle­nie sztucz­nych ludzi), by “ode­słać ich na eme­ry­turę”, czyli uni­ce­stwić. Do histo­rii prze­szła postać Roya Batty’ego, w któ­rego wcie­lił się Rut­ger Hauer i jego czę­ściowo impro­wi­zo­wana roz­mowa z Dec­kar­dem.

Czy­taj dalej