Sprawdzasz tag

HarperCollins

Ciekawostki

Korespondencja Agathy Christie ujawnia prawdziwy temperament królowej kryminału

Aga­tha Chri­stie to bodaj naj­bar­dziej zna­na autor­ka kry­mi­na­łów. Tablo­idy pisa­ły o niej jako naj­bo­gat­szej pisar­ce świa­ta. Na swo­im kon­cie ma dzie­więć­dzie­siąt powie­ści i sztuk teatral­nych. Dała życie kul­to­wym posta­ciom: Her­ku­le­so­wi Poirot czy Jane Mar­ple. Wie­le z jej powie­ści i opo­wia­dań zosta­ło sfil­mo­wa­nych, nie­któ­re wie­lo­krot­nie, na pod­sta­wie jej twór­czo­ści powsta­wa­ły tak­że seria­le tele­wi­zyj­ne i słu­cho­wi­ska radio­we. Mimo że Chri­stie zmar­ła w 1976 roku, Har­per­Col­lins nadal wyda­je kolej­ne jej książ­ki (pośmiert­nie uka­za­ło się ich dzie­więć w tym dwie auto­bio­gra­fie). W zeszłym mie­sią­cu fani autor­ki dosta­li wspa­nia­łą nie­spo­dzian­kę. Wydaw­ca ujaw­nił bowiem trzy­ma­ną dotych­czas w sekre­cie kore­spon­den­cję wymie­nia­ną mię­dzy Aga­thą Chri­stie a Wil­lia­mem Col­lin­sem. Czy­taj dalej

-->
Aktualności

Thriller wojenny San Andreas autorstwa Alistaira MacLeana zostanie zekranizowany!

Utwo­rzo­na nie­daw­no fir­ma Laurence’a Bowe­na, Dan­cing Led­ge Pro­duc­tions naby­ła pra­wa do adap­ta­cji powie­ści best­sel­le­ro­we­go auto­ra, Ali­sta­ira Mac­Le­ana. W ramach współ­pra­cy z wydaw­cą, Har­per­Col­lins, roz­pocz­nie przy­go­dę od prze­nie­sie­nia na ekran powie­ści „San Andre­as” – thril­le­ra osa­dzo­ne­go w cza­sach II woj­ny świa­to­wej. Sce­na­riu­szem ma się zająć Tony Mar­chant.

Czy­taj dalej

-->